Nazwa usługi

Opłata recyklingowa za torby foliowe.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.


Wymagane dokumenty

Brak przepisów obligujących sporządzanie sprawozdań z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej wynikającej z art. 40cb ust. 1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.


Miejsce składania

Nie dotyczy


Opłaty

 • Stawka opłaty recyklingowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej - wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
 • Cena torby foliowej z opłatą recyklingowa podlega opodatkowaniu VAT 23%. W związku z tym, torebki foliowe nie będą mogły być sprzedawane taniej, niż za 0,20 zł + 23% VAT, czyli 0,25 zł.
 • W przypadku wpłaty po terminie płatności należy podać oddzielnie: kwotę należności głównej + kwotę odsetek.


Numer konta

 • Opłatę recyklingową za torby foliowe wnosi się na rachunek:
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
  Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
  63 1240 6292 1111 0010 8779 9854
 • Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę, adres, regon płatnika oraz rodzaj opłaty: „opłata recyklingowa za torby foliowe za rok …..”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. ( Dz. U. z 2019 r., poz. 51),
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 3. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm. 3),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej ( Dz. U. poz. z 2017 r., poz. 2389).


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Oplata recyklingowa za torby foliowe pytania i odpowiedzi

Stawka opłaty recyklingowej

 


Licznik wyświetleń: 9406
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2019-02-25 13:22:00