Nazwa usługi

Baza BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego objętych opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami.

Opłata rejestrowa BDO.

Opłata roczna BDO.


Odbiorca usługi

 • Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach:
 1. z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  a) wprowadzające na terytorium kraju produkty,
  b) prowadzące odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  c) organizacje odzysku,
  d) dokonujące eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 2. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  a) wprowadzające pojazdy,
  b) prowadzące punkty zbierania pojazdów,
  c) prowadzące stacje demontażu,
  d) prowadzące strzępiarki;
 3. z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  a) wprowadzające sprzęt (autoryzowani przedstawiciele);
  b) zbierające zużyty sprzęt,
  c) prowadzące zakład przetwarzania,
  d) organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  e) prowadzące działalność w zakresie recyklingu,
  f) prowadzące działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
  a) wprowadzające baterie lub akumulatory,
  b) prowadzące zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  c) podmioty pośredniczące;
 5. z zakresu ustawy o odpadach:
  a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  b) transportujące odpady,
  c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
  e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,
      z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 6. z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  a) organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy,
  b) przedsiębiorcy będący organizacjami odzysku opakowań,
  c) przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
  d) przedsiębiorcy eksportujący: odpady opakowaniowe, opakowania,

     produkty w opakowaniach,
e) przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
f) podmioty wprowadzające opakowania,
g) podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach,

h) przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
w  których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

 1. z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie   przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,

          b) podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie

              odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu podmioty wymienione w  art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach:
 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 6. które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – od 2020 r. wpis na wniosek.
 • Uwaga
 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami, powinny złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO do dnia 30 listopada 2019 r., do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Wniosek powinien zawierać  informacje o nazwie oraz adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 2. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, powinny złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO do dnia 31 grudnia 2019 r., do marszałka województwa właściwego ze względu ma siedzibę firmy. Wniosek powinien zawierać informacje o rodzaju prowadzonej działalności i miejscach jej prowadzenia.

      Podmioty te powinny wypełnić Dział I wniosku, oświadczenie o spełnieniu wymagań
      oraz dołączyć powyższe informacje.

      Należy pamiętać, że podmioty te zwolnione są z wnoszenia opłaty rejestrowej.

 

      PSZOK– i  i Jednostki Handlu Detalicznego, pobierające opłatę recyklingową,
      które z  ostały już wpisane do Rejestru BDO z innego zakresu, uważa się, że wypełniły
      obowiązek uzyskania wpisu.

      W takich przypadkach zobowiązane są dokonać aktualizacji wpisu po 1 stycznia 2020 r.,
      kiedy zostanie uruchomiony moduł „Elektronicznego wniosku BDO”.

Działalność można prowadzić tylko po uprzedniej rejestracji w Bazie BDO

 •  Wpisowi do Rejestru nie podlegają podmioty wymienione w art. 51 ust.2 ustawy o odpadach:
 1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne;
 2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach; zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów;
 4. transportujący wytworzone prze siebie odpady;
 5. wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust.1. ustawy o odpadach.
 • Wpisowi do Rejestru nie podlegają Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, którzy wprowadzają do obrotu sprzęt od producenta, o ile autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru oraz wprowadzający sprzęt przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu w danym oraz poprzednim roku kalendarzowym.
  Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje o wprowadzonym sprzęcie.


Wymagane dokumenty

Wniosek rejestracyjny wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań,
Wniosek aktualizacyjny wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań,
Wniosek o wykreślenie z rejestru wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za wykreślenie z rejestru.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. obowiązuje forma papierowa wniosku.

Od 1 stycznia 2020 roku wnioski składane będą za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl

Składany wniosek wraz załącznikami powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

Do wniosku rejestrowego należy dołączyć załączniki:
a) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędne do wpisu do rejestru, z informacją o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte w składanym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;

b) kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej wniesienia.

Dodatkowo do wniosku:

c) przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowani przedstawiciele dołączają w formie załącznika:

 • kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
 • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
 • kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;

d) organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dołączają w formie załącznika:

 • zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

e) organizacje odzysku, o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej dołączają w formie załącznika:

 • zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

f) przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory dołączają w formie załącznika:

 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

g) przedsiębiorcy wprowadzających pojazdy dołączają w formie załącznika:

 • umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu pojazdów.

Ważne informacje dodatkowe dla składającego wniosek rejestrowy:

 • Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, składa jeden wniosek o wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odpadach.
 • Wprowadzający pojazdy powinien się zarejestrować w Rejestrze jako wprowadzający produkty typu opony, oleje i preparaty smarowe (Dział II Tabela 1), jako wprowadzający pojazdy (Dział III  Tabela 1 ) oraz jako wprowadzający baterie lub akumulatory (Dział V Tabela 1).
 • Podmiot zagraniczny składa wniosek rejestrowy:

- w przypadku ustanowienia oddziału - za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego   reprezentowania, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału,

- w przypadku braku oddziału do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 • Przedsiębiorca zagraniczny, będący Wprowadzającym baterie lub akumulatory, składa wniosek rejestrowy:

- w przypadku ustanowienia oddziału za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego   reprezentowania do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału,

- w przypadku braku oddziału za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu pośredniczącego.

Wniosek rejestrowy należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wpisu do rejestru z urzędu dokonuje marszałek właściwy ze względu na miejsce wykonywanej działalności podmiotu.


Uwagi

W przypadku przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru na wniosek wymagane dokumenty należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Podmiot zagraniczny wniosek o wpis do Rejestru BDO składa za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 16 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, bądź bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego – jeżeli nie został ustanowiony.
Przedsiębiorca zagraniczny, będący Wprowadzającym baterie lub akumulatory zgodnie
z ustawą o bateriach i akumulatorach, składa wniosek o wpis do rejestru za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania  do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, z którym zawarł umowę do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu pośredniczącego - jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wpisu do rejestru BDO z urzędu dokonuje marszałek właściwy ze względu na miejsce wykonywanej działalności podmiotu.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO jest Marszałek Województwa  Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100; e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022)5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w związku z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późń. zm.) w celu realizacji przez Marszałka Województwa zadań związanych z prowadzeniem BDO.

Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii danych osobowych: imię  i nazwisko, nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane mogą być udostępnione:
- uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
- podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
- użytkownikom strony www.bdo.mos.gov.pl.
Dane będą przechowywane przez okres 100 lat.

Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poza pozyskaniem danych bezpośrednio od Pana/Pani gdyż ich podanie jest wymogiem ustawowym, przetwarzane dane pochodzą z CEIDG, KRS.

Administratorem w zakresie danych osobowych przetwarzanych w systemie BDO jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl

Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.


NADANIE NUMERU REJESTROWEGO

Marszałek województwa dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy oraz zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym. Tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz zawiadamia podmiot o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.
Należy niezwłocznie zalogować się w Rejestrze BDO z uwagi na 30-dniowy okres ważności wygenerowanego hasła dostępu. Podczas pierwszego logowania trzeba podać swój adres e-mail i zmienić hasło na nowe.

Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, składa wniosek o wpis do rejestru niezwłocznie po zawarciu porozumienia, o którym mowa w tym przepisie.

Zwolnienia
Wpisowi do Rejestru BDO nie podlegają przedsiębiorcy Wprowadzający sprzęt elektryczny
i elektroniczny, którzy wprowadzają do obrotu sprzęt od producenta, o ile autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru oraz wprowadzający sprzęt przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego
do obrotu w danym oraz poprzednim roku kalendarzowym.
Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje o wprowadzonym sprzęcie.
Przedsiębiorcy:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2.  wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3.  wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6.  wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe są obowiązani umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 24 ustawy o odpadach, transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.
ZMIANA WPISU W REJESTRZE.
Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, w formie pisemnej, w przypadku zmiany:

 1.  informacji zawartych w rejestrze,
 2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru

-   w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.


WYKREŚLENIE Z REJESTRU.
W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru.
W przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i posiadania przez tego autoryzowanego przedstawiciela wpisu do rejestru, wprowadzający sprzęt wprowadzający do obrotu sprzęt pochodzący od tego producenta sprzętu może złożyć marszałkowi województwa wniosek o wykreślenie z rejestru.
Do wniosku o wykreślenie z rejestru BDO należy zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej – art. 1 ust.1 pkt 1 lit a - dołączyć dowód uiszczenia przez podmiot opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy,
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.
Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru w przypadku:

 1.  nieuiszczenia opłaty rocznej, w przypadkach gdy jest wymagana;
 2. cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanych z gospodarką odpadami;
 3.  stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy;
 4.  stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 5.  stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności wymagającej wpisu do rejestru;
 6.  niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku wprowadzającego sprzęt, który wprowadził do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych;
 7. niezłożenia zaświadczenia albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 64 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 8. niezłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4a ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Jeżeli podmiot prowadzi działalność objętą obowiązkiem wpisu do rejestru w więcej niż jednym zakresie, a przesłanki o których mowa powyżej dotyczą tylko niektórych zakresów działalności, a podmiot nie wystąpił z wnioskiem o zmianę danych lub wykreślenie, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, zmiany wpisu do rejestru w odpowiednim zakresie.


ODMOWA WPISU DO REJESTRU.
Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru w przypadku gdy podmiot:

 1.  nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
 2.  będący wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 3.  będący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 4. będący organizacją odzysku, o której mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4,  Kłopotowskiego 5, Jagiellońskiej 26 (parter), lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 Formularz ePuap

 • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.

 


Opłaty

Opłata rejestrowa
Wysokość stawki opłaty rejestrowej wynosi dla:

 1.  mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł
 2.  przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Wpis do rejestru dla:

 1.  wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6.  wprowadzających na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

-   podlega opłacie rejestrowej.

Zwolnienia z opłaty rejestrowej

 1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzaniai audytu (EMAS).
 2.  Podmioty, które posiadały przed dniem 24 stycznia 2018 r. wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
 3.  Z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru, są zwolnieni również:

- przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru (24 stycznia 2018 r.), złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy o odpadach,
- przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Opłata roczna
Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla:

 1. mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł
 2. przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywców opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

- uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Zwolnienia z opłaty rocznej

 1. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 2.  Opłaty rocznej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru EMAS, w roku w którym uzyskał wpis do rejestru.
 3. Z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej, w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru, są zwolnieni również:

- przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru (24 stycznia 2018 r.), złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z  o odpadach,
- przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:
• opłata rejestrowa
• opłata roczna REJESTR-BDO
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej.
Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze stosuje się art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 


Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru lub od decyzji wykreślającej z rejestru przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.701, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),
 3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2377),
 5. Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. z 2018 r. poz. 118),
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 150),
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2528; z 2019 r. poz.919),
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 184),
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. z 2018 r., poz. 1807),
 11. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. U. z 2019, poz. 730),
 12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).

 


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Bazy Danych o Odpadach
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowskowe@mazovia.pl


Linki

REJESTR–BDO wzory wniosków
Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 204091
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2018-01-31 14:41:00