Nazwa usługi

Opłata rejestrowa i opłata roczna – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO.


Odbiorca usługi

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach):

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
  b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  c) organizacji odzysku,
  d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  a) wprowadzających pojazdy,
  b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  c) prowadzących stacje demontażu,
  d) prowadzących strzępiarki;
 3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
  b) zbierających zużyty sprzęt,
  c) prowadzących zakład przetwarzania,
  d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
  a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
  b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  c) podmiotów pośredniczących;
 5. z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
  a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  b) transportujących odpady,
  c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
  e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
  a) będących organizacjami odzysku opakowań,
  b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  odpadów opakowaniowych,
  produktów w opakowaniach,
  c) eksportujących:
  odpady opakowaniowe,
  opakowania,
  produkty w opakowaniach,
  d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  e) wprowadzających opakowania,
  f) wprowadzających produkty w opakowaniach.


Wymagane dokumenty

Wniosek rejestracyjny,
Wniosek aktualizacyjny,
Wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi wydruk wypełnionego formularza opatrzony podpisem wnioskodawcy albo wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do dnia 24 lipca 2018 r.

Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, należy wpisać do rejestru z urzędu do dnia 24 lipca 2018 r. i przydzielić im nowy numer rejestrowy.
Jednakże z uwagi na brak w rejestrze GIOŚ danych wymaganych ustawą o odpadach, marszałek województwa jest zobowiązany do wezwania podmiotu do złożenia brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie, marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu.
Jednocześnie informujemy, że podmiot działający w przedmiotowym zakresie, zobowiązany jest do posiadania wpisu w Rejestrze BDO.

W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru rejestrowego podmioty mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych.
Po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub przez starostę.


Ważne:
Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się:

 1. w przypadku wszystkich podmiotów:
  a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
  b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;
 2. w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
  a) uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
  b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
  c) uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 3. w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 4. w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 5. w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 6. w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

POUCZENIE:
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Uwagi

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych jest Minister Środowiska, dane kontaktowe: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP


NADANIE NUMERU REJESTROWEGO.

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.
Działalność w ww. zakresie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.
Ww. przepisów nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z uprawnienia określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, składa wniosek o wpis do rejestru niezwłocznie po zawarciu porozumienia, o którym mowa w tym przepisie.

Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa wniosek o wpis do rejestru:

 1. za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział w Polsce;
 2. bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego - jeżeli nie ustanowił oddziału w Polsce.

Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym baterie lub akumulatory w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, składa wniosek o wpis do rejestru:

 1. za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu pośredniczącego - jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy oraz zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz zawiadamia podmiot o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta. Należy niezwłocznie zalogować się w Rejestrze BDO z uwagi na 30-dniowy okres ważności wygenerowanego hasła dostępu. Podczas pierwszego logowania trzeba podać swój adres e-mail i zmienić hasło na nowe.


Przedsiębiorcy:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

są obowiązani umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.
Zgodnie z art. 24 ustawy o odpadach, transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.

ZMIANA WPISU W REJESTRZE.

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, w formie pisemnej, w przypadku zmiany:

 1. informacji zawartych w rejestrze,
 2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru
  -   w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

WYKREŚLENIE Z REJESTRU.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru.
W przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i posiadania przez tego autoryzowanego przedstawiciela wpisu do rejestru, wprowadzający sprzęt wprowadzający do obrotu sprzęt pochodzący od tego producenta sprzętu może złożyć marszałkowi województwa wniosek o wykreślenie z rejestru.
Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru w przypadku:

 1. nieuiszczenia opłaty rocznej, w przypadkach gdy jest wymagana;
 2. cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanych z gospodarką odpadami;
 3. stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy;
 4. stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 5. stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności wymagającej wpisu do rejestru;
 6. niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku wprowadzającego sprzęt, który wprowadził do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych;
 7. niezłożenia zaświadczenia albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 8. niezłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Jeżeli podmiot prowadzi działalność objętą obowiązkiem wpisu do rejestru w więcej niż jednym zakresie, a przesłanki o których mowa powyżej dotyczą tylko niektórych zakresów działalności, a podmiot nie wystąpił z wnioskiem o zmianę danych lub wykreślenie, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, zmiany wpisu do rejestru w odpowiednim zakresie.

ODMOWA WPISU DO REJESTRU.

Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru w przypadku gdy podmiot:

 1. nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
 2. będący wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 3. będący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 4. będący organizacją odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4,  Kłopotowskiego 5, Jagiellońskiej 26 (parter), lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Wysokość stawki opłaty rejestrowej wynosi dla:

 1. mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł
 2. przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Wpis do rejestru dla:

 1. prowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
  -   podlega opłacie rejestrowej.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Podmioty, które posiadają w dniu 24 stycznia 2018 r. wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej są zwolnieni również:
- przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru (24 stycznia 2018 r.), złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


OPŁATA ROCZNA

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla:

 1. mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł
 2. przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywców opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe
  -   uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca wpisany do rejestru EMAS, w roku w którym uzyskał wpis do rejestru.

Z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej, w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru, są zwolnieni również:
- przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru (24 stycznia 2018 r.), złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

 • opłata rejestrowa
 • opłata roczna REJESTR-BDO


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze stosuje się art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 


Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru lub od decyzji wykreślającej z rejestru przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2377),
 3. Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. z 2018 r. poz. 118),
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 150),
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r. poz. 2458),
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184),
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1696),


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Weryfikacji Opłat
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowskowe@mazovia.pl
 


Linki

REJESTR–BDO wzory wniosków

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 100425
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2018-01-31 14:41:00