Nazwa usługi

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy / powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016.


Odbiorca usługi

• Sprawozdanie OŚ-4g – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast,
• Sprawozdanie OŚ-4p – zarządy powiatów.


Wymagane dokumenty

GMINA:
• Sprawozdanie OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016",
• załącznik do formularza OŚ-4g.


POWIAT:
• Sprawozdanie OŚ-4p "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016",
• załącznik do formularza OŚ-4p.
 


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Baza podmiotów korzystających ze środowiska” jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych.
Obowiązek podania danych wynika z: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową,  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami oraz o odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35
(IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm

• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Za przyjęcie sprawozdań OŚ-4g, OŚ-4p oraz załączników nie pobiera się opłaty.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

• OŚ-4g – (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast)- termin składania sprawozdania OŚ-4g upływa dnia 10 lutego 2017r.
• OŚ-4p – (zarządy powiatów) - termin składania sprawozdania OŚ-4p upływa dnia 10 lutego 2017r.
• Załączniki do sprawozdań należy przedłożyć do 16 sierpnia 2017 r. do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do wiadomości właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1304).
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1722).


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rozliczeń Finansowych
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 6780
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2017-01-26 12:50:00