Nazwa usługi

Opłaty za baterie i akumulatory:

 • opłata produktowa,
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne,
 • opłata depozytowa.


Odbiorca usługi

 • Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, czyli:
  • przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju,
  • przedsiębiorca dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorca, który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach,
 • Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych
 • Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, który bezpośrednio przekazuje je do zakładu przetwarzania,
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Dotyczy również Wprowadzających pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty w opakowaniach…

 

Działalność można prowadzić tylko po uprzedniej rejestracji w Rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO).

www.bdo.mos.gov.pl


Wymagane dokumenty

Sprawozdania po raz pierwszy za rok 2019 składane są za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

www.bdo.mos.gov.pl

 • Wprowadzający baterie i akumulatory składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy o odpadach, tj.:
  a) informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
  b) wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach,
  c) informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków, o których mowa w art. 37 ust. 4 pkt 2 ustawy o bateriach i akumulatorach,
  d) w przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych:
 • informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • informacje o wysokości należnej opłaty produktowej - w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.
 1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.
 2. Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje je bezpośrednio do zakładu przetwarzania, składa sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku podpisania umowy z podmiotem pośredniczącym, o którym mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach;
 3. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu, osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

 • Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa sprawozdanie o wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

Termin  - do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Zaświadczenia:

 • Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne składa zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych,
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach.

Termin - do 28 lutego za rok poprzedni.

Ww. zaświadczenia będą składane po raz pierwszy w roku 2021 za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

Marszałek województwa:

 • właściwy ze względu na siedzibę dla wprowadzających baterie/akumulatory, sprzedawców detalicznych baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
 • właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dla zbierających zużyte baterie/akumulatory, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii/akumulatorów, prowadzących recykling zużytych baterii/akumulatorów,
 • mazowieckiego dla przedsiębiorców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.


Uwagi

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie http://www.mazovia.pl

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, w celu obsługi sprawozdań wynikających z art. 73 i art. 75 ustawy o odpadach. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.
Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 08), ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Opłaty

Podlega wniesieniu:

 • opłata produktowa, należna opłata na publiczne kampanie edukacyjne, nieodebrana opłata depozytowa
 • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej
 • dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Do zaległych opłat należy doliczyć odsetki podatkowe za przekroczenie terminów płatności.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Opłata produktowa!

Przy ustalaniu masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów nie uwzględnia się masy tych baterii i akumulatorów, w tym także stanowiących przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, które zostały wyeksportowane lub były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy dokonanej przez wprowadzającego baterie lub akumulatory lub innego przedsiębiorcę.

Zwolnienie z opłaty produktowej!

Przepisów ustawy w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym zużyte akumulatory oraz z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, nie stosuje się do Wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu:

 • baterie/akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,
 • baterie/akumulatory przemysłowe, baterie/akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg,

pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca danego roku:

a) wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
b) formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych.

Pomimo zwolnienia Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do posiadania Numeru rejestrowego BDO i składania sprawozdania o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.

Zwolnienie z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne!

Jeżeli opłata na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 10 zł, to Wprowadzający baterie i akumulatory nie ma obowiązku finansowania kampanii ani składania sprawozdania o publicznych kampaniach edukacyjnych.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa


96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać dane płatnika, NIP/Regon, rodzaj opłaty i rok, którego dotyczy wpłata.

Skróty nazw opłat na przelewie:

 • OP BIA     (opłata produktowa baterie i akumulatory)
 • PKE BIA    (publiczne kampanie edukacyjne baterie i akumulatory)
 • OD BIA     (opłata depozytowa baterie i akumulatory)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 521, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 701, późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 362, z późn. zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1672),
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1671),
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości  pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 808),
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 811),
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 812),
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U. z 2019 r., poz. 813),
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11.06.2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. Urz. UE L 151/9 z 12.06.2012).


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Opłat Produktowych

Tel.(+22) 59 79 -201

Fax (+22) 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 86887
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:41:00