Nazwa usługi

Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach:

 • opłata produktowa,
 • środki przekazane na publiczne kampanie edukacyjne,
 • nieodebrana opłata depozytowa.


Odbiorca usługi

 • przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory:
 • przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju,
 • przedsiębiorca dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorca, który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach,
 • sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
 • zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, którzy bezpośrednio przekazują je do zakładu przetwarzania,
 • przetwarzający zużyte baterie lub zużyte akumulatory,
 • prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.


Wymagane dokumenty

 • Wprowadzający baterie i akumulatory składa:
 1. sprawozdanie o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
 2. sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z  wykazem punktów zbierania i wykazem miejsc odbioru zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych,
 3. sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
 4. wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę,
 5. sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne oraz o sposobie wykorzystania tych środków.
 • Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.
 • Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje je bezpośrednio do zakładu przetwarzania, składa sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory.
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu, osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

Termin składania ww. sprawozdań do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

 • Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa sprawozdanie o wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

Termin składania ww. sprawozdania do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

 • Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne składa zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych,
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach.

Termin składania ww. zaświadczeń do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Marszałek województwa:

 • właściwy ze względu na siedzibę dla wprowadzających baterie/akumulatory, sprzedawców detalicznych baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
 • właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dla zbierających zużyte baterie/akumulatory, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii/akumulatorów, prowadzących recykling zużytych baterii/akumulatorów,
 • mazowieckiego dla przedsiębiorców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.


Uwagi

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie http://www.mazovia.pl.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, w celu obsługi sprawozdań wynikających z art. 73 i art. 75 ustawy o odpadach. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.
Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Jagiellońskiej 26 (parter), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Za przyjęcie sprawozdań nie pobiera się opłaty.
Natomiast wnosi się na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • naliczoną opłatę produktową, nieodebraną opłatę depozytową oraz środki przekazane na publiczne kampanie edukacyjne
 • opłatę produktową wymierzoną decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej
 • dodatkową opłatę produktową określoną w drodze decyzji administracyjnej w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Obowiązek uiszczenia ww. opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie naliczonej, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).

Zwolnienia:

 1. w zakresie opłaty produktowej
  Przepisów ustawy w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym zużyte akumulatory oraz z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, nie stosuje się do:
  1) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie/akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,
  2) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie/akumulatory przemysłowe, baterie/akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg, pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku:
  a) wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
  b) formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
  Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych.
  Skorzystanie z ww. zwolnienia - nie zwalnia jednak przedsiębiorcy z obowiązku rejestracji w „Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” oraz z obowiązku składania „Sprawozdania o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów”.
 2. w zakresie środków przeznaczanych na publiczne kampanie edukacyjne
  wprowadzający baterie i akumulatory nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli naliczona wysokość środków, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym, czyli samodzielnie nie przeznacza tej kwoty na realizację publicznych kampanii edukacyjnych, ani nie wnosi na konto redystrybucyjne urzędu marszałkowskiego.
 3. w zakresie opłaty depozytowej
  sprzedawca detaliczny nie pobiera opłaty depozytowej:
 • od kupującego nie będącego przedsiębiorcą,
 • przy sprzedaży baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych udostępnianych, jako przynależność lub części składowe innych urządzeń,
 • przy sprzedaży baterii/akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
96 1240 1037 1111 0010 3123 5928
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

 • baterie i akumulatory opłata produktowa (BiA OP)
 • baterie i akumulatory opłata depozytowa(BiA OD)
 • baterie i akumulatory publiczna kampania edukacyjna(BiA PKE)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24.04 2009 r. o bateriach i akumulatorach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 362, z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.12.2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1672),
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.12.2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1671),
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości  pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 45) - rok 2015 i lata następne,
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości  pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 81),
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1329),
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.08.2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1529),
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11.06.2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. Urz. UE L 151/9 z 12.06.2012).


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Weryfikacji Opłat
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 74542
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:41:00