Nazwa usługi

Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach:

 • opłata produktowa,
 • środki przekazane na publiczne kampanie edukacyjne,
 • nieodebrana opłata depozytowa. 


Odbiorca usługi

• przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory,
• sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
• zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, którzy bezpośrednio przekazują je do zakładu przetwarzania,
• przetwarzający zużyte baterie lub zużyte akumulatory,
• prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
 


Wymagane dokumenty

 • Wprowadzający baterie i akumulatory składa:
 1. sprawozdanie o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
 2. sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z  wykazem punktów zbierania i wykazem miejsc odbioru zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych,
 3. sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
 4. wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę,
 5. sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne oraz o sposobie wykorzystania tych środków.
 • Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.
 • Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje je bezpośrednio do zakładu przetwarzania, składa sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory.
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu, osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

Termin składania ww. sprawozdań do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

 • Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa sprawozdanie o wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

Termin składania ww. sprawozdania do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

 • Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne składa zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych,
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach.

Termin składania ww. zaświadczeń do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.


Marszałek województwa:

 • właściwy ze względu na siedzibę dla wprowadzających baterie/akumulatory, sprzedawców detalicznych baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
 • właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dla zbierających zużyte baterie/akumulatory, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii/akumulatorów, prowadzących recykling zużytych baterii/akumulatorów,
 • mazowieckiego dla przedsiębiorców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.


Uwagi

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie http://www.mazovia.pl.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Za przyjęcie sprawozdań nie pobiera się opłaty.
Natomiast wnosi się na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • naliczoną opłatę produktową, nieodebraną opłatę depozytową oraz środki przekazane na publiczne kampanie edukacyjne
 • opłatę produktową wymierzoną decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej
 • dodatkową opłatę produktową określoną w drodze decyzji administracyjnej w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Obowiązek uiszczenia ww. opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.
Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie naliczonej, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).


Zwolnienia:

1. w zakresie opłaty produktowej

Przepisów ustawy w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym zużyte akumulatory oraz z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, nie stosuje się do:
1) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie/akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,
2) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie/akumulatory przemysłowe, baterie/akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg, pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku:
a) wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
b) formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych.
Skorzystanie z ww. zwolnienia - nie zwalnia jednak przedsiębiorcy z obowiązku rejestracji w „Rejestrze wprowadzających baterie i akumulatory” oraz z obowiązku składania „Sprawozdania o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów”.

2. w zakresie środków przeznaczanych na publiczne kampanie edukacyjne

wprowadzający baterie i akumulatory nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli naliczona wysokość środków, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym, czyli samodzielnie nie przeznacza tej kwoty na realizację publicznych kampanii edukacyjnych, ani nie wnosi na konto redystrybucyjne urzędu marszałkowskiego.


3. w zakresie opłaty depozytowej
sprzedawca detaliczny nie pobiera opłaty depozytowej:

 •  od kupującego nie będącego przedsiębiorcą,
 •  przy sprzedaży baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych udostępnianych, jako przynależność lub części składowe innych urządzeń,
 •  przy sprzedaży baterii/akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

 • baterie i akumulatory opłata produktowa (BiA OP)
 • baterie i akumulatory opłata depozytowa(BiA OD)
 • baterie i akumulatory publiczna kampania edukacyjna(BiA PKE)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24.04 2009 r. o bateriach i akumulatorach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 21,z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.12.2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1672),
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.12.2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1671),
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości  pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 45) - rok 2015 i lata następne,
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości  pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 81),
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1329),
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.08.2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1529),
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11.06.2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. Urz. UE L 151/9 z 12.06.2012).


Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Baza podmiotów korzystających ze środowiska” jest Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych. Obowiązek podania danych wynika z: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami oraz o odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Weryfikacji Opłat
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl  


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 19930
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:41:00