Nazwa usługi

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STANIE UREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ OPŁAT ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE


Odbiorca usługi

O wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się jednostki organizacyjne (gminy, powiaty, przedsiębiorstwa), osoby fizyczne


Wymagane dokumenty

Wnioski o wydanie zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz opłat za substancje kontrolowane zgodne ze wzorami zamieszczonymi poniżej.

 


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „dalej RODO”, w celu rozpatrzenia wniosku o ,,wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się z opłat za korzystanie ze środowiska” zgodnie z obowiązująca procedurą administracyjną.
  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. organom administracji publicznej (w tym organom odwoławczym),
  b. sądom administracyjnym,
  c. osobom fizycznym, osobom prawnym, ułomnym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, uprawnionym do otrzymania pozyskanych danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.) do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:

 • dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od egzemplarza.
 • w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.)

 


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:
Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać informację „opłata za wydanie zaświadczenia (Urząd Marszałkowski)”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zaświadczenie powinno być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

 • stawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.) 

 

 


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rozliczeń Finansowych
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 33949
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:38:00