Nazwa usługi

Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.


Odbiorca usługi

O wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się podmioty, które wywiązują się z ustawowych obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska, zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.
 


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Baza podmiotów korzystających ze środowiska” jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa


Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych. Obowiązek podania danych wynika z: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami oraz o odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Formularz ePuap

• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 


Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.) do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za egzemplarz.

Z opłaty skarbowej zwolnione są: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe i organizacje pożytku publicznego.

 


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:
Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: regon, nazwę i adres płatnika oraz informację „opłata za wydanie zaświadczenia”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zaświadczenie powinno być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Sposób odwołania

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.)

 

 

 


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rozliczeń Finansowych
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 17370
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:38:00