Nazwa usługi

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 • przydzielonych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (dotyczy podmiotów biorących udział
 • w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych)
 • poboru wód (do 2017 r. włącznie),
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (do 2017 r. włącznie),
 • składowania odpadów.


Odbiorca usługi

• przedsiębiorców (w tym przedsiębiorców zagranicznych),
• osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
• jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
• osób fizycznych w zakresie wymagającym posiadania pozwoleń środowiskowych.


Wymagane dokumenty

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodny z formą, układem i zawartością wzoru wykazu określonego :
• od 2013 roku - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 r., poz. 274, z późn. zm.),
• za II półrocze 2012 r. - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816).


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „dalej RODO”, w celu obsługi wykazów informacji i sprawozdań dotyczących opłat środowiskowych.
  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. organom administracji publicznej (w tym organom odwoławczym),
  b. sądom administracyjnym,
  c. osobom fizycznym, osobom prawnym, ułomnym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, uprawnionym do otrzymania pozyskanych danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.

 

Bezpośredni link do bezpłatnego programu EkoPłatnik służącego do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji https://ekoplatnik.mazovia.pl

Pomoc w zakresie obsługi aplikacji EkoPłatnik można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 12 456. Pomoc świadczy firma ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

EkoPłatnik sam wskazuje błędy i sposób ich poprawy oraz generuje plik .pdf gotowy do wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego bądź profilu zaufanego.

W celu przesłania wykazu drogą elektroniczną wystarczy założyć profil zaufany na stronie internetowej http://epuap.gov.pl w następujących krokach:
1. Wejdź na stronę ePuap.
2. Załóż konto.
3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
4. Masz trzy możliwości potwierdzenia profilu zaufanego:
a) znajdź najbliższy punkt, w którym będziesz mógł potwierdzić profil zaufany ePuap (lista punktów potwierdzających profil zaufany -

http://epuap.gov.pl),
b) jeżeli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny, możesz samodzielnie (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego,
c) użytkownicy bankowości internetowej mogą potwierdzić samodzielnie profil zaufany (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) - aby dowiedzieć się czy bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, najlepiej zadzwonić na infolinię banku).
5. Udaj się do wybranego punktu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego, w przypadku gdy wybrałeś sposób potwierdzenia profilu zaufanego wskazany w pkt. 4 a).

Podmioty korzystające ze środowiska za II półrocze 2012 r. w terminie miesiąca po upływie półrocza, a od roku 2013 za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku, zobowiązane są do:

 • samodzielnego naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska (tj. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, pobór wód (do 2017 r. włącznie), odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (do 2017 r, włącznie) oraz składowanie odpadów), według stawek obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym,
 • sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (brak obowiązku przedkładania wykazu za lata 2016 - 2017 w przypadku naliczenia opłat za każdy rodzaj korzystania ze środowiska w wysokości nieprzekraczającej 100 zł.)
 • wniesienia opłaty na rachunek redystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku eksploatacji urządzeń mobilnych - na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska),


Wyjaśnienia i odpowiedzi znajdują się w pliku Najczęściej zadawane pytania (DOC, 1 MB)


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServletnazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=umwm

 •  lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Za przyjęcie wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie pobiera się opłaty.
Natomiast podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • naliczoną opłatę za korzystanie ze środowiska, jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł rocznie albo 400 zł dla okresu półrocznego, za II półrocze 2012 r., 
 • opłatę określoną w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w przypadku nie złożenia przez podmiot wykazu lub zamieszczenia w nim danych budzących zastrzeżenia oraz decyzji wymierzającej opłatę dla podmiotu, który nie dokonał rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. 

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855


Termin załatwienia sprawy przez urząd

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 286, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017r. poz. 568, z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 r., poz. 2255),
 5. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. 2016 r. , poz.718),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2015 r., poz. 1875),- 2016 roku.
 7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. z 2014 r., poz. 790),
 8. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. 2013r., poz. 729),
 9. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. 2012r., poz. 766),
 10. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. Nr 94, poz. 958),
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014r., poz. 274, z późn. zm.) – począwszy od 2013 roku do 2017roku,
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816) – do II półrocza 2012 r.


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Weryfikacji Opłat
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Aktywne formularze - EKOPŁATNIK

Pismo ogólne ePuap


Licznik wyświetleń: 126660
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:27:00