Nazwa usługi

Opłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • opłata produktowa,
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne.


Odbiorca usługi

 • Wprowadzający sprzęt,
 • Autoryzowany przedstawiciel,
 • Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
 • Zbierający zużyty sprzęt,
 • Prowadzący zakład przetwarzania,
 • Prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 • Prowadzący działalność w zakresie innego niż recykling procesu odzysku.

Działalność można prowadzić tylko po uprzedniej rejestracji w Rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO).

www.bdo.mos.gov.pl

 


Wymagane dokumenty

Sprawozdania po raz pierwszy za rok 2019 składane są za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

www.bdo.mos.gov.pl

 • Wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 ustawy o odpadach,
 • Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 74 i art. 74a ustawy o odpadach,
 • Zbierający zużyty sprzęt składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy o odpadach,
 • Prowadzący zakład przetwarzania składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i pkt 7 ustawy o odpadach,
 • Prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i pkt 8 ustawy o odpadach.

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

Zaświadczenia:

 • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie,
 • Zaświadczenie potwierdzające recykling,
 • Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku,

Ww. zaświadczenia będą składane po raz pierwszy w roku 2021 za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

Zaświadczenie dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydane przez bank dotyczące wysokości kapitału zakładowego.

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego od organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego zakład przetwarzania.

Termin - do 15 maja za rok poprzedni.

Marszałek województwa:

 • właściwy ze względu na siedzibę dla wprowadzającego sprzęt, autoryzowanego przedstawiciela, organizacji odzysku,
 • właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dla zbierającego zużyty sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania, prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub innego procesu odzysku.


Uwagi

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,1755,oplaty-srodowiskowe.html

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, w celu obsługi zaświadczeń i sprawozdań z audytów wynikających z art. 15 ust. 8, art. 53 ust. 4, art. 55 ust. 4, art. 57 ust. 4, art. 64, art. 70 ust. 2 i art. 76 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz sprawozdań wynikających z art. 73 - 75 ustawy o odpadach. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.
Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 08), ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap .
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Podlega wniesieniu:

 • opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne
 • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej
 • dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne określona decyzją w przypadku nie przeznaczenia środków w wymaganej wysokości na edukację.

Do zaległych opłat należy doliczyć odsetki podatkowe za przekroczenie terminów płatności.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Opłata produktowa!

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne!

Termin - do 31 stycznia za rok poprzedni – dla wprowadzających sprzęt.

Termin - do 15 lutego za rok poprzedni – dla organizacji odzysku.

Opłata produktowa

Przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy sprzętu, który został wywieziony z terytorium kraju przez wprowadzającego sprzęt lub innego przedsiębiorcę, na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim lub wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w tym samym roku kalendarzowym, w którym sprzęt został wprowadzony do obrotu.

Jak również nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu.

Zwolnienia z opłaty produktowej!

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

Wprowadzający sprzęt zwalnia się z opłaty produktowej, jeśli wprowadza do obrotu:

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg,

pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca danego roku:

 1. informacji o wysokości opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok sprawozdawczy,
 2. wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
 3. formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania.

Zwolnienie z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne!

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli opłata na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym,

pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do 31 stycznia danego roku:

 1. informacji o wysokości środków stanowiącej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu,
 2. wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
 3. formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości środków stanowiących 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Pomimo zwolnienia Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do posiadania Numeru rejestrowego BDO i składania sprawozdania.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać dane zobowiązanego, NIP/Regon, rodzaj opłaty i rok, którego dotyczy wpłata.

Skróty nazw opłat na przelewie:

 • OP ZSEIE     (opłata produktowa sprzęt)
 • PKE ZSEIE    (opłata na publiczne kampanie edukacyjne sprzęt)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 701, późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 362, z późn. zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 818),
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania (Dz.U. z 2019 r., 797),
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz.U. z 2019 r., poz. 798),
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1194),
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1499),


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Opłat Produktowych

Tel.(+22) 59 79 -201

Fax (+22) 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 95312
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:18:00