Nazwa usługi

Opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: opłata produktowa, środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne.


Odbiorca usługi

• Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
• Prowadzący zakład przetwarzania,
• Prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
• Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.
 


Wymagane dokumenty

• Zaświadczenia o zużytym sprzęcie,
• Zaświadczenia potwierdzające recykling,
• Zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku,
• Zaświadczenia organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydane przez bank dotyczące wysokości kapitału zakładowego,
• Sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego od organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakład przetwarzania,
• Zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia z zakresu opłaty produktowej,
• Zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis przedsiębiorców, dla których wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.


Uwagi

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że:

 1.  administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2.  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl                                                                                                                Pani/Pana dane osobowe:
 3.  będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, w celu obsługi zaświadczeń i sprawozdań z audytów wynikających z art. 15 ust. 8, art. 53 ust. 4, art. 55 ust. 4, art. 57 ust. 4, art. 64, art. 70 ust. 2 i art. 76 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.
Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Wprowadzający sprzęt i Organizacje Odzysku rozliczają wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy.

Do 15 lutego Organizacja Odzysku wnosi środki na publiczne kampanie edukacyjne, w przypadku nie przeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne w wymaganej wysokości.

Do 15 marca należy wnieść opłatę produktową z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku
i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ponadto wnosi się na wyodrębniony rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie:
• opłatę produktową wymierzoną w drodze decyzji administracyjnej w przypadku stwierdzenia braku wpłaty należnej opłaty produktowej, bądź uiszczenia jej w wysokości mniejszej od należnej,
• dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej w razie niewykonania decyzji wymierzającej opłatę,
• środki na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, określone w drodze decyzji administracyjnej w przypadku nie przeznaczenia środków w wymaganej wysokości na kampanie.

 

Zwolnienia:

1. Opłata produktowa.

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

Wprowadzający sprzęt zwalnia się z opłaty produktowej, jeśli wprowadza do obrotu:
• małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
• wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

Zwolnienie powyższe ma zastosowanie, jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku:
• informację o wysokości opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok poprzedni,
• zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, jakie otrzymał w roku bierzącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosowany do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

2. Publiczne kampanie edukacyjne.
Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków na kampanie nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.
Zwolnienie powyższe ma zastosowanie, jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do 31 stycznia każdego roku:
• informację o wysokości środków stanowiącą 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu za rok poprzedni
• zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, jakie otrzymał w bierzącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosowany do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie http://www.mazovia.pl
Obowiązek uiszczenia opłat i środków przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.
Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy Ordynacja podatkowa).


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - publiczna kampania edukacyjna (ZSEiE PKE)
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - opłata produktowa (ZSEiE OP)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 2186);
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U. z 2016 r., poz. 2213);


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Weryfikacji Opłat
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 79376
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:18:00