Nazwa usługi

Opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: opłata produktowa, środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne.


Odbiorca usługi

• Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
• Prowadzący zakład przetwarzania,
• Prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
• Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.
 


Wymagane dokumenty

• Zaświadczenia o zużytym sprzęcie,
• Zaświadczenia potwierdzające recykling,
• Zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku,
• Zaświadczenia organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydane przez bank dotyczące wysokości kapitału zakładowego,
• Sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego od organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakład przetwarzania,
• Zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia z zakresu opłaty produktowej,
• Zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis przedsiębiorców, dla których wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.


Uwagi

 

Informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie sprawozdawczości można znaleźć na stronie http://www.gios.gov.pl


Przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt, którzy nie wykonali obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, są zobowiązani do wniesienia opłaty produktowej, obliczanej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu, w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Opłata produktowa jest wnoszona do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy, na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Formularz ePuap


• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Wprowadzający sprzęt i Organizacje Odzysku rozliczają wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy.

Do 15 lutego Organizacja Odzysku wnosi środki na publiczne kampanie edukacyjne, w przypadku nie przeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne w wymaganej wysokości.

Do 15 marca należy wnieść opłatę produktową z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku
i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ponadto wnosi się na wyodrębniony rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie:
• opłatę produktową wymierzoną w drodze decyzji administracyjnej w przypadku stwierdzenia braku wpłaty należnej opłaty produktowej, bądź uiszczenia jej w wysokości mniejszej od należnej,
• dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej w razie niewykonania decyzji wymierzającej opłatę,
• środki na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, określone w drodze decyzji administracyjnej w przypadku nie przeznaczenia środków w wymaganej wysokości na kampanie.

 

Zwolnienia:

1. Opłata produktowa.

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

Wprowadzający sprzęt zwalnia się z opłaty produktowej, jeśli wprowadza do obrotu:
• małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
• wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

Zwolnienie powyższe ma zastosowanie, jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku:
• informację o wysokości opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok 2016,
• zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, jakie otrzymał w 2017 r. oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosowany do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

2. Publiczne kampanie edukacyjne.
Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków na kampanie nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.
Zwolnienie powyższe ma zastosowanie, jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do 31 stycznia każdego roku:
• informację o wysokości środków stanowiącą 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu za rok 2016
• zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, jakie otrzymał w 2017 r. oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosowany do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie http://www.mazovia.pl
Obowiązek uiszczenia opłat i środków przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.
Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy Ordynacja podatkowa).


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - publiczne kampania edukacyjna (ZSEiE PKE)
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - opłata produktowa (ZSEiE OP)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna

1. Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688),
2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 2186);
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U. z 2016 r., poz. 2213);
~~
Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Baza podmiotów korzystających ze środowiska” jest Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych. Obowiązek podania danych wynika z: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami oraz o odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4,
03-469 Warszawa
Wydział Weryfikacji Opłat
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 11948
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:18:00