Nazwa usługi

Ulgi dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat depozytowych, opłat za kampanie edukacyjne, opłat za substancje kontrolowane, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Odbiorca usługi

Podmiot, którego opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, opłaty depozytowe, opłaty za kampanie edukacyjne, opłaty za substancje kontrolowane, opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie ulgi zawierający informacje o:
- wnioskodawcy,
- prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Strona ubiega się o pomoc,
- pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc,
- zaświadczenie o udzielanej pomocy w roku ubiegania się o pomoc oraz z dwóch poprzednich lat albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy,
- dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata roku obrotowego jak również dokumenty odzwierciedlające obecną sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy wnioskodawcy;
 
2. Wniosek podpisany przez uprawnionego/ych do reprezentowania Strony;
 
3. Uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego w sprawie.


Uwagi

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.
(22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  dalej zwane RODO,
w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w przedmiocie: opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat depozytowych, opłat za substancje kontrolowane, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, na podstawie przepisów:
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578);
- Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436, z późn. zm.) w związku z art. 63 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951, z późn. zm.);
4. mogą zostać udostępnione:
a. organom administracji publicznej (w tym organom odwoławczym),
b. sądom administracyjnym;
c. osobom fizycznym, osobom prawnym, ułomnym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, uprawnionym do otrzymania pozyskanych danych zgodnie z obowiązującym prawem;
5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania do ograniczenia przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rozpatrywania wniosku o udzielenie ulgi. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi jednak rozpatrzenie wniosku.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku
do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827, z późn. zm.).


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:
Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: regon, nazwę i adres płatnika oraz informację „opłata za pełnomocnictwo”


Termin załatwienia sprawy przez urząd

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej udzielenia informacji przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,
ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2018 r. poz. 799, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 2014r. poz. 436, z późn. zm.) w związku z art. 63 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881);
 5. Ustawa z dnia 13 czerwca  2013 r. o gospodarce  opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r. poz. 150, z późn. zm. );
 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016 r. poz. 803, z późn. zm.);
 8.  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r. poz. 1688, z późn. zm.),
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.);
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 r. poz. 395, z późn. zm.);
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);
 12. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).


Sprawę prowadzi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Opłat Środowiskowych
Wydział Decyzji i Kontroli
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 200, fax: (22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 79093
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:11:00