Nazwa usługi

Ulgi dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat depozytowych, opłat za substancje kontrolowane, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Odbiorca usługi

Podmiot, którego opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, opłaty depozytowe, opłaty za substancje kontrolowane, opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie ulgi zawierający informacje o:

 • wnioskodawcy,
 • prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Strona ubiega się o pomoc,
 • pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc,
 • zaświadczenie o udzielanej pomocy w roku ubiegania się o pomoc oraz z dwóch poprzednich lat albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy,
 • dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata roku obrotowego przedstawiające sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy wnioskodawcy;
2. Wniosek podpisany przez uprawnionego/ych do reprezentowania Strony;
 
3. Uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego w sprawie.


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Baza podmiotów korzystających ze środowiska” jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych. Obowiązek podania danych wynika z: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami oraz o odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl). 


Opłaty

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.).


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:
Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: regon, nazwę i adres płatnika oraz informację „opłata za pełnomocnictwo”


Termin załatwienia sprawy przez urząd

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.   z 2017 r., poz. 1257), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.) w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej udzielenia informacji przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2017 r. poz. 519, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2016r. poz. 1478, z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową  (Dz. U. 2014r. poz. 436,    z późn. zm.) w związku z art. 63 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951);
 5. Ustawa z dnia 13 czerwca  2013 r. o gospodarce  opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r. poz. 150);
 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016 r. poz. 803,   z późn. zm.);
 8. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r. poz.  1688,  z późn. zm.),
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.);
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.);
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 12. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.);


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych

Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Decyzji i Kontroli

Tel.(+22) 59 79 200

Fax (+22) 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 14516
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:11:00