Nazwa usługi

Ulgi dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat za substancje kontrolowane. 


Odbiorca usługi

Podmiot, którego dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe i opłata za substancje kontrolowane.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie ulgi zawierający informacje o:

- wnioskodawcy,

- prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Strona ubiega się o pomoc,

- pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc,

- zaświadczenie o udzielanej pomocy w roku ubiegania się o pomoc oraz z dwóch poprzednich lat albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy,

- dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata roku obrotowego przedstawiające sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy wnioskodawcy;

 

2. Wniosek podpisany przez uprawnionego/ych do reprezentowania Strony;

 

3. Uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego w sprawie.


Uwagi

brak


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl). 


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

bez zbędnej zwłoki 


Sposób odwołania

za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia . 


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1413);

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 436, z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 r., Nr 79, poz. 666, z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013r., poz. 888);

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.);

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

~~Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Baza podmiotów korzystających ze środowiska” jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

 

Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych.
Obowiązek podania danych wynika z: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową,  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami oraz o odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych

Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Decyzji i Kontroli

Tel.(+22) 59 79 200

Fax (+22) 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 12952
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:11:00