Nazwa usługi

Opłata produktowa - opakowania i produkty


Odbiorca usługi

 • Organizacje Odzysku Opakowań
 • wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju produkty w opakowaniach i/lub produkty,
 • importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • przedsiębiorcy eksportujący odpady opakowaniowe, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
 • przedsiębiorcy wytwarzający opakowania, eksportujący opakowania, importujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach.


Wymagane dokumenty

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.
Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 – dot. produktów typu opony, oleje i smary.
Roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 dot. opakowań i produktów oraz sprawozdania: o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 za lata 2012-2014.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „dalej RODO”, w celu obsługi wykazów informacji i sprawozdań dotyczących opłat środowiskowych.
  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. organom administracji publicznej (w tym organom odwoławczym),
  b. sądom administracyjnym,
  c. osobom fizycznym, osobom prawnym, ułomnym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, uprawnionym do otrzymania pozyskanych danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.

Przedsiębiorca oraz organizacja odzysku są zobowiązani do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości, w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Opłaty produktowe za opakowania wnoszone są do 15 marca, za produkty - do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Opłatę na publiczne kampanie edukacyjne w zakresie opakowań za rok 2018 i lata następne, Wprowadzający produkty w opakowaniach:

 1. przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
 2. przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa,
 • w wysokości łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje obowiązek prowadzenia  publicznych kampanii edukacyjnych, składa informację w tym zakresie w ramach rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Najistotniejsze zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

 • obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
 • nowe obowiązki dla wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin,
 • zwolnienie wprowadzających produkty w opakowaniach o masie do 1 tony (dotyczy masy opakowań),
 • zmiana sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu,
 • zmiany w dokumentacji potwierdzającej odzysk/recykling odpadów opakowaniowych,
 • przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań,
 • w roku 2015 i latach kolejnych brak możliwości rozliczenia nadwyżki.
Sprawozdawczość dodatkowa:
 • Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań są obowiązani przedłożyć zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności – obowiązuje do 24 stycznia 2018 r.;
 • Jeżeli dane, zawarte w zawiadomieniu ulegną zmianie, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić ten fakt marszałkowi województwa nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – obowiązuje do 24 stycznia 2018 r.;
 • Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz dokumentów: DPR – dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, DPO – dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione;
 • Przedsiębiorca dokonujący eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling proces odzysku jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz dokumentów: EDPR – dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, EDPO - dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku;

UWAGA ! Z dniem uruchomienia rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (Dz.U z 2018 r. poz 21 z późn. zm.) – tj. od 24 stycznia 2018 r. - podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami wymienione w art. 50 ww. ustawy są zobowiązane uzyskać wpis do rejestru składając wniosek zgodny z rozporządzeniem w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2017 poz. 2458).
 

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie http://www.mazovia.pl.

Marszałek województwa może zawrzeć porozumienie w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych z organizacjami samorządu gospodarczego reprezentującymi grupy przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin.

Dotychczas podpisane porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego znajdują się pod adresem: http://www.mazovia.pl


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Za przyjęcie sprawozdań nie pobiera się opłaty.
Natomiast opłatę produktową wnosi się na wyodrębniony rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w przypadku gdy:

 • za lata 2012-2013 przekracza 50 zł,
 • za rok 2014 i lata następne przekracza 100 zł i dotyczy produktów,
 • za rok 2014 i lata następne dotyczy opakowań,
 • opłata została wymierzona w drodze decyzji administracyjnej w związku z brakiem wpłaty należnej opłaty produktowej, bądź uiszczeniem jej w wysokości mniejszej od należnej,
 • opłata została określona w decyzji ustalającej dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej w razie niewykonania powyższej decyzji wymierzającej opłatę.

Brak obowiązku wniesienia opłaty produktowej nie zwalnia przedsiębiorcy ze składania sprawozdań.

Zwolnienie:

 • Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie opakowań, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produkty w opakowaniach, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań lub wraz z produktami. Eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa może być również dokonywana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te opakowania lub produkty w opakowaniach na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z produktami.
 • Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu opakowania o łącznej masie nieprzekraczającej 1 tonę [Mg], pod warunkiem uzyskania pomocy de minimis.
 • Począwszy od 1 stycznia 2017 r. obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (nie dotyczy lat 2014, 2015 i 2016), pod warunkiem uzyskania pomocy de minimis.

Przedsiębiorca, któremu zgodnie z przepisami przysługuje pomoc de minimis za rok 2017 określona w art. 6 ust. 3 i art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.) powinien przedłożyć marszałkowi województwa:

 • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2017;
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w 2017 r. oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosowany do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Warunkiem skorzystania z ww. pomocy jest przedłożenie w ustawowym terminie sprawozdawczym (do 15 marca) wszystkich wymaganych dokumentów.
Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.
Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy Ordynacja podatkowa).


Numer konta

Dla opłaty na publiczne kampanie edukacyjne dot. opakowań za rok 2018 i lata następne:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
69 1240 6292 1111 0010 7776 5096

Dla opłaty produktowej za opakowania za lata 2014-2017:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

Dla opłaty produktowej za produkty za lata 2012-2017 oraz za opakowania za lata 2012-2013:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

 • opłata produktowa – opakowania (OP OPAK)
 • opłata produktowa – produkty (OP PROD)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania:

 • za lata 2012-2013 w zakresie opakowań i 2012-2017 w zakresie produktów za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa,
 • za lata 2014-2017 w zakresie opakowań za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.


Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 150) – obowiązuje od 2014 r. włącznie;
 4. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2056);
 5. Ustawa z 12 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz.U z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.)
 6. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U z 2016 r. poz. 2255 z późn. zm.)
 7. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) – obowiązywała do 2013 r. włącznie;
 9. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1478, z późn. zm.) – od 2014 r. dotyczy wyłącznie produktów (olejów, opon);
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. z 2014 r., poz. 1972) – dotyczy stawek opłaty produktowej za opakowania za lata 2015-2017;
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1968) - dotyczy stawek opłaty produktowej za produkty za lata 2015-2017;
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 259, poz. 1774) – dotyczy stawek opłaty produktowej na lata 2012-2014;
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 752) – dotyczy poziomów na lata 2012 -2013;
 14. Załącznik nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1478, z późn. zm.) – dotyczy poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów na lata 2014-2017;
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu (Dz. U. z 2014 r., poz.1598);
 16. Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 150) – dotyczy poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na lata 2014-2017;
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz.182) – obowiązuje również w 2017 roku;
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 259, poz.1775) – dotyczy opakowań za lata 2012-2014 oraz produktów za lata 2012-2017;
 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r., Nr 4, poz. 30) – dotyczy lat 2012-2014.


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Weryfikacji Opłat
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 133467
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:07:00