Nazwa usługi

Opłata produktowa – opakowania
Opłata na publiczne kampanie edukacyjne  - opakowania


Odbiorca usługi

 • Organizacja Odzysku Opakowań
 • Organizacja samorządu gospodarczego
 • wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach,
 • wytwarzający opakowania, importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • przedsiębiorcy eksportujący odpady opakowaniowe, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.


Wymagane dokumenty

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.
Roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 oraz sprawozdania: o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 do roku 2014 włącznie.


Uwagi

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że:

 1.  administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl Pani/Pana dane osobowe:
 3.  będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, w celu obsługi sprawozdań wynikających z art. 73 ustawy o odpadach. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.
Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprawozdanie oraz opłatę produktową za opakowania wnosi się w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczą.
Opłatę na publiczne kampanie edukacyjne w zakresie opakowań po raz pierwszy za rok 2018 i lata następne, Wprowadzający produkty w opakowaniach:

 1.  przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
 2.  przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa,
 •  w wysokości łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.
Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje obowiązek prowadzenia  publicznych kampanii edukacyjnych, składa informację w tym zakresie w ramach rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.
Najistotniejsze zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

 • obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
 • nowe obowiązki dla wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin,
 •  zwolnienie wprowadzających produkty w opakowaniach o masie do 1 tony (dotyczy masy opakowań),
 • zmiana sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu,
 • zmiany w dokumentacji potwierdzającej odzysk/recykling odpadów opakowaniowych,
 • przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań,
 • w roku 2015 i latach kolejnych brak możliwości rozliczenia nadwyżki.

Sprawozdawczość dodatkowa:

 • Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz dokumentów: DPR – dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, DPO – dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione;
 • Przedsiębiorca dokonujący eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling proces odzysku jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz dokumentów: EDPR – dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, EDPO - dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku;

UWAGA ! Wprowadzający produkty w opakowaniach powinien być wpisany do Rejestru BDO w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2528).
Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie http://www.mazovia.pl.
Marszałek województwa może zawrzeć porozumienie w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych z organizacjami samorządu gospodarczego reprezentującymi grupy przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin.
Dotychczas podpisane porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego znajdują się pod adresem: http://www.mazovia.pl

 


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Jagiellońskiej 26 (parter), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Za przyjęcie sprawozdań nie pobiera się opłaty.
Natomiast opłatę produktową wnosi się na wyodrębniony rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • za rok 2013, w przypadku gdy przekracza 50 zł,
 • za rok 2014 i lata następne,
 • gdy opłata została wymierzona w drodze decyzji administracyjnej w związku z brakiem wpłaty należnej opłaty produktowej, bądź uiszczeniem jej w wysokości mniejszej od należnej,
 • gdy opłata została określona w decyzji ustalającej dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej w razie niewykonania powyższej decyzji wymierzającej opłatę.
Brak obowiązku wniesienia opłaty produktowej nie zwalnia przedsiębiorcy ze składania sprawozdań.
Zwolnienie:
 • Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie opakowań, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produkty w opakowaniach, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań lub wraz z produktami. Eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa może być również dokonywana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te opakowania lub produkty w opakowaniach na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z produktami.
 • Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu opakowania o łącznej masie nieprzekraczającej 1 tonę [Mg], pod warunkiem uzyskania pomocy de minimis.
 • Począwszy od 1 stycznia 2017 r. obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (nie dotyczy lat 2014, 2015 i 2016), pod warunkiem uzyskania pomocy de minimis.
Przedsiębiorca, któremu zgodnie z przepisami przysługuje pomoc de minimis za dany rok, określona w art. 6 ust. 3 i art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami powinien przedłożyć marszałkowi województwa do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy:
 • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za dany rok,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w bieżącym roku w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosowany do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.
Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy Ordynacja podatkowa).


Numer konta

Dla opłaty na publiczne kampanie edukacyjne dot. opakowań za rok 2018 i lata następne:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
69 1240 6292 1111 0010 7776 5096

Dla opłaty produktowej za opakowania począwszy za rok 2014 i lata następne:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

Dla opłaty produktowej za opakowania za rok 2013:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
31 1240 1037 1111 0000 0698 8102
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

 • opłata produktowa – opakowania (OP OPAK)
 • PKE opakowania (PKE OPAK)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania:

 • za rok 2013 w zakresie opakowań za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa,
 • za rok 2014 i lata następne w zakresie opakowań za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.


Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 150, z późn. zm.) – obowiązuje od 2014 r. włącznie;
 4. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2056);
 5. Ustawa z 12 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
 6. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U z 2016 r. poz. 2255 z późn. zm.)
 7. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) – obowiązywała do 2013 r. włącznie;
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. z 2014 r., poz. 1972) – począwszy od roku 2015;
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 259, poz. 1774) – do roku 2014 włącznie;
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 752) – do roku 2013 włącznie;
 12. Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 150 z późn. zm.) – dotyczy poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na rok 2014 i lata następne;
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz.182) – za lata 2015-2017;
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 259, poz.1775) – dotyczy opakowań za lata 2013-2014;
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r., Nr 4, poz. 30) – dotyczy lat 2013-2014.
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2526) – za rok 2018.
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz. U. z 2018 r. poz. 1809)
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz. U. z 2018 r. poz. 1803)
 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2310)
 20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2306)


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Opłat Produktowych
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 167872
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:07:00