Nazwa usługi

Stwierdzenie złomu lub wywrotu drzewa lub krzewu


Odbiorca usługi

Zgłaszający powstanie złomu lub wywrotu na terenie nieruchomości stanowiącej własność miast na prawach powiatu – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu.


Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu – który zawiera:

 1. imię, nazwisko zgłaszającego;
 2. dane właściciela i posiadacza nieruchomości (jeżeli został ustanowiony);
 3. oznaczenie terenu, na którym powstał złom lub wywrot drzewa lub krzewu (podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie, dostępność terenu);
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. przyczyna powstania złomu lub wywrotu drzewa lub krzewu;
 6. planowany termin usunięcia złomu lub wywrotu drzewa lub krzewu;

Załączniki do formularza zgłoszeniowego:

 1. zdjęcia złomów lub wywrotów drzew lub krzewów – opcjonalnie.


Uwagi

Stwierdzenia złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków dokonuje wojewódzki konserwator zabytków, a na terenie gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej i prawnej (z wyłączeniem gminnych jednostek samorządu terytorialnego - miast na prawach powiatu) lub przedmiot wieczystej dzierżawy (bez względu na podmiot będący właścicielem) – prezydent miasta.
Przypadki, w których brak jest konieczności dokonania zgłoszenia powstania złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu:

 1. na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody - w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia – zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu dokonują jednostki, które drzewo lub krzew usunęły (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);
 2. na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy o ochronie przyrody – w przypadku złomów i wywrotów usuwanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu – zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu dokonują jednostki, które drzewo lub krzew usunęły (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);

Czynności, które można podjąć w celu ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa stwarzanego przez złom lub wywrot:

 1. wezwanie służby ustawowo powołanej do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia, np. straży pożarnej (art. 83f ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody);
 2. ograniczenie ciężaru korony drzewa – usunięcie gałęzi w ilości nieprzekraczającej 30% korony drzewa, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa (art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);
 3. usunięcie w bezpieczne miejsce (na teren nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew, lub w najbliższe sąsiedztwo) fragmentów drzewa lub krzewu stanowiącego złom lub wywrot;
 4. wykonanie innych niezbędnych zabiegów w obrębie drzewa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, z wyłączeniem usuwania materiału drzewnego z terenu nieruchomości, na której znajduje się złom lub wywrot, np. usunięcie stwarzającego zagrożenie fragmentu pnia i korony złomu lub wywrotu z ciągów komunikacyjnych z pozostawieniem ich w najbliższym bezpiecznym miejscu do czasu oględzin;

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.  (22) 5979-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia o powstaniu złomu/wywrotu drzewa lub krzewu, na  podstawie zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614 z późn. zm.);
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu) jest dobrowolne – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W zakresie danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Niepodanie danych nie jest brakiem formalnym i umożliwia podjęcie działań wynikających z art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, o ile zgłoszenie zawiera informacje pozwalające na ustalenie jednoznacznej lokalizacji złomu/wywrotu drzewa lub krzewu.


Miejsce składania

 • drogą elektroniczną na adres – teren Miasta Stołecznego Warszawy

  mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres – teren Ostrołęki

  mail: urzmostroleka@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres – teren Płocka

  mail: urzmplock@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres – teren Radomia

  mail: urzmradom@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres – teren Siedlec

  mail: urzmsiedlce@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka  
 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07), ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • osobiście w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38; Płock, ul. Kolegialna 19; Radom, ul. Kościuszki 5a; Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;


Opłaty

Stwierdzenie złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – właściwe ze względu na położenie nieruchomości.

Wszystkie wnioski w sprawach stwierdzenia złomu lub wywrotu drzew lub krzewów, należy składać odpowiednio na adres:

1. Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa;
tel: 59-79-052
fax: 59-79-051

mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl

2. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku
ul. Kolegialna 19,
09-402 Płock;
tel: 24-267-32-80,
fax 24-267-32-90

mail: urzmplock@mazovia.pl

 

3. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38,
07-410 Ostrołęka;
tel: 029-744-41-80,
fax 029-744-41-81

mail: urzmostroleka@mazovia.pl

4. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu
ul. Kościuszki 5a,
26-600 Radom;
tel:043-368-29-60,
fax 048-368-29-61

mail: urzmradom@mazovia.pl

5. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Siedlcach
ul. Wiszniewskiego 4,
08-110 Siedlce.
tel: 025-631-15-40,
fax 025-631-15-41

mail: urzmsiedlce@mazovia.pl

 

 


Licznik wyświetleń: 36418
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2018-02-14 11:53:00