Nazwa usługi

ZMIANA DECYZJI UDZIELAJACEJ ZGODY NA ZAMKNIĘCIE SKAŁDOWISKA ODPADÓW LUB JEGO WYDZIELONEJ CZĘŚCI, WYDANA NA PODSTAWIE ART. 54 UST. 1 ORAZ ZMIANA DECYZJI O ZAMKNIĘCIU SKAŁDOWISKA ODPADOW, WYDANA NA PODSTAWIE ART. 54c ust. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNUIA 2001 r. O ODPADACH


Odbiorca usługi

Zarządzający składowiskiem odpadów


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części oraz o zmianę decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, w zakresie:
 • technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
 • harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów,
 • sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunków wykonania tego obowiązku.
 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną) wraz z numerem REGON i NIP, np. odpis KRS,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 3. Fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy


Uwagi

Prawa i obowiązki wynikające z decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części oraz o zamknięciu składowiska odpadów, mogą być przeniesione na inny podmiot, jeżeli podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji i wyrazi zgodę na przejęcie wszystkich praw i obowiązków wynikających z tych decyzji.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku:

Za zmianę decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz za zmianę decyzji o zamknięciu składowiska odpadów 10 zł,

Za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów 259 zł,

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł.


Numer konta

Dzielnica Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za zmianę decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części lub za zmianę decyzji o zamknięciu składowiska odpadów)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=umwm
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Wydział Gospodarki Odpadami
Adres: 03-718 Warszawa;
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 12735
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:54:00