Nazwa usługi

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny


Odbiorca usługi

Zainteresowany uznaniem przedmiotu lub substancji za produkt uboczny


Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny zawiera:
• imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;
• wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy;
• opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja,
i procesu, w którym zostaną one wykorzystane.
2. Dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2018 r. poz. 799).


Uwagi

Nie stosuje się do materiałów paszowych określonych w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z późn. zm.).
Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO,
w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992,
z późn. zm.);
4) mogą zostać udostępnione:
a) organom odwoławczym,
b) organom nadzorczym,
c) sądom administracyjnym
d) organom ochrony środowiska;
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
8) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
9) wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

 


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje, jeżeli marszałek województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji.


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji dotyczących wyrażenia sprzeciwu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Gospodarki Odpadami
Adres: 03-718 Warszawa
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 12230
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:53:00