Nazwa usługi

WYŁĄCZENIE/WŁACZENIE NIERUCHOMOSCI Z/DO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU


Odbiorca usługi

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


Wymagane dokumenty

 1. Wskazanie numerów działek ewidencyjnych wnioskowanych do wyłączenia/włączenia z/do obszaru strefy na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu
 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla wnioskowanych działek ewidencyjnych (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z projektu MPZP dla wnioskowanych działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład przedmiotowej formy ochrony. W przypadku braku MPZP lub jego projektu, zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. Mapa glebowo-rolnicza dla wnioskowanego terenu;
 5. Ocena skutków wyłączenia/włączenia działek z/do obszaru strefy, czyli oddziaływania na przyrodę dla przedmiotowego terenu objętego wnioskiem, wykonana przez ekspertów z zakresu ochrony przyrody pod kątem zagrożenia bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych, a w przypadku obszaru chronionego krajobrazu pod kątem zagrożenia bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Ocena powinna zostać przedłożona w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej.


Uwagi

Informacje zawarte w ocenie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny i powinny obejmować przynajmniej następujące zagadnienia:

dla parku krajobrazowego:

1. Informacje wstępne:

1) podstawa sporządzenia oceny,

2) analiza położenia geograficznego i przyrodniczego wraz z przedstawieniem na mapie zasięgu terytorialnego przedmiotowego terenu,

3) analiza planistyczna.

2. Metodyka pracy.

3. Analiza i opisy:

1) flory, z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,

2) fauny z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,

3) powiązań krajobrazowych,

4) struktury funkcjonalno-przestrzennej,

5) poszczególnych ekosystemów,

6) wartości historycznych i kulturowych przedmiotowych terenów.

4. Ocena przedmiotowego terenu, m. in. pod kątem:

1) odporności na degradację i zdolności do regeneracji,

2) stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych,

3) stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania,

4) stanu zachowania walorów historycznych i kulturowych,

5) zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi,

6) charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku i przyrodzie,

7) stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia,

8) powiązania z innymi istniejącymi formami ochrony przyrody.

5. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny.

6. Załączniki:

1) dokumentacja zdjęciowa poszczególnych działek ewidencyjnych,

2) mapy dla poszczególnych działek z przedstawieniem analiz i wniosków,

dla obszaru chronionego krajobrazu:

1. Informacje wstępne:

1) podstawa sporządzenia oceny,

2) analiza położenia geograficznego i przyrodniczego wraz z przedstawieniem na mapie zasięgu terytorialnego przedmiotowego terenu,

3) analiza planistyczna.

2. Metodyka pracy.

3. Analiza i opisy:

1) flory, z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,

2) fauny z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,

3) powiązań krajobrazowych,

4) pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych,

5) struktury funkcjonalno-przestrzennej,

6) poszczególnych ekosystemów.

4. Ocena przedmiotowego terenu, m. in. pod kątem:

1) odporności na degradację i zdolności do regeneracji,

2) stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych,

3) stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania,

4) zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi,

5) charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku i przyrodzie,

6) stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia,

7) możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,

8) możliwości pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych,

9) powiązania z innymi istniejącymi formami ochrony przyrody.

5. Wnioski wynikające z przeprowadzonych ocen.

6. Załączniki:

1) dokumentacja zdjęciowa poszczególnych działek ewidencyjnych,

2) mapy dla poszczególnych działek z przedstawieniem analiz i wniosków.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin nie został określony w przepisach prawa.


Sposób odwołania

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.


Podstawa prawna

 1. Art. 16, art. 17, art. 20, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody
Adres: ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
tel. (22) 59-79-052
fax. (22) 59-79-051
e-mail: polityka/ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 13426
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:44:00