Nazwa usługi

WYŁĄCZENIE NIERUCHOMOSCI Z GRANIC PRAKU KRAJOBRAZOWEGO LUB OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU


Odbiorca usługi

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


Wymagane dokumenty

 1. wskazanie numerów działek ewidencyjnych wnioskowanych do wyłączenia z terenu parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu;
 2. wypis i wyrys z rejestru gruntów dla wnioskowanych działek ewidencyjnych (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z projektu MPZP dla wnioskowanych działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład przedmiotowej formy ochrony. W przypadku braku MPZP lub jego projektu, zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. mapa glebowo-rolnicza dla wnioskowanego terenu;
 5. ocena przedmiotowego terenu wykonana przez ekspertów z zakresu ochrony przyrody w przypadku parku krajobrazowego pod kątem bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych, a w przypadku obszaru chronionego krajobrazu pod kątem bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Ocena powinna zostać przedłożona w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej.


Uwagi

Klauzula Informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO,
w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia nieruchomości z granic parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu na podstawie zapisów art. 16 i 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.);
4)  mogą zostać udostępnione:
a. podmiotom uzgadniającym/opiniującym wnioskowane zmiany,
b. jednostkom samorządu terytorialnego, na terenach których planowane jest utworzenie nowego parku krajobrazowego;
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
8) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
9) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rozpatrywania wniosku dotyczącego wyłączenia nieruchomości z granic parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

 

 

Informacje zawarte w ocenie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny i powinny obejmować przynajmniej następujące zagadnienia:

dla parku krajobrazowego:

1. Informacje wstępne:

1) podstawa sporządzenia oceny,

2) analiza położenia geograficznego i przyrodniczego wraz z przedstawieniem na mapie zasięgu terytorialnego przedmiotowego terenu,

3) analiza planistyczna.

2. Metodyka pracy.

3. Analiza i opisy:

1) flory, z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,

2) fauny z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,

3) powiązań krajobrazowych,

4) struktury funkcjonalno-przestrzennej,

5) poszczególnych ekosystemów,

6) wartości historycznych i kulturowych przedmiotowych terenów.

4. Ocena przedmiotowego terenu, m. in. pod kątem:

1) odporności na degradację i zdolności do regeneracji,

2) stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych,

3) stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania,

4) stanu zachowania walorów historycznych i kulturowych,

5) zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi,

6) charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku i przyrodzie,

7) stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia,

8) powiązania z innymi istniejącymi formami ochrony przyrody.

5. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny.

6. Załączniki:

1) dokumentacja zdjęciowa poszczególnych działek ewidencyjnych,

2) mapy dla poszczególnych działek z przedstawieniem analiz i wniosków,

dla obszaru chronionego krajobrazu:

1. Informacje wstępne:

1) podstawa sporządzenia oceny,

2) analiza położenia geograficznego i przyrodniczego wraz z przedstawieniem na mapie zasięgu terytorialnego przedmiotowego terenu,

3) analiza planistyczna.

2. Metodyka pracy.

3. Analiza i opisy:

1) flory, z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,

2) fauny z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,

3) powiązań krajobrazowych,

4) pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych,

5) struktury funkcjonalno-przestrzennej,

6) poszczególnych ekosystemów.

4. Ocena przedmiotowego terenu, m. in. pod kątem:

1) odporności na degradację i zdolności do regeneracji,

2) stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych,

3) stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania,

4) zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi,

5) charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku i przyrodzie,

6) stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia,

7) możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,

8) możliwości pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych,

9) powiązania z innymi istniejącymi formami ochrony przyrody.

5. Wnioski wynikające z przeprowadzonych ocen.

6. Załączniki:

1) dokumentacja zdjęciowa poszczególnych działek ewidencyjnych,

2) mapy dla poszczególnych działek z przedstawieniem analiz i wniosków.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin nie został określony w przepisach prawa.


Sposób odwołania

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.


Podstawa prawna

 1. Art. 16, art. 17, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody

Adres: ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
tel. (22) 59-79-481
fax. (22) 59-79-484
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 96061
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:41:00