Nazwa usługi

ZGODA NA ZAMKNIĘCIE OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH LUB WYDZIELONEJ JEGO CZĘŚCI


Odbiorca usługi

Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawierający:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu;
 • opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, w tym działania związane z jego realizacją;
 • datę zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • harmonogram realizacji działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; harmonogram działań związanych z rekultywacją terenu;
 • sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Do wniosku należy załączyć:

 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • projekt zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa za decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wydzielonej jego części – 10 zł,

Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł.


Numer konta

Dzielnica Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy SA w Warszawie
(w tytule wpłaty: opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub/i decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem odzysku i/lub unieszkodliwiania i/lub zbierania i/lub transportu odpadów)
Nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.):

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Art. 29, art. 30 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Adres: 03-718 Warszawa;
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
Wydział Gospodarki Odpadami
tel. (+22) 59 79 481
(+22) 59 79 484
mil: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap>


Licznik wyświetleń: 6782
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:38:00