Nazwa usługi

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA


Odbiorca usługi

Prowadzący instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.


Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie, które powinno zawierać:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby (nr faksu oraz e-mail);
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Z chwilą złożenia zgłoszenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia.

Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 120 zł.


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Podstawa prawna

 1. Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Wydział Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów
03 - 718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59-79-481
fax. (+22) 59-79-484
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 9176
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:34:00