Nazwa usługi

WYGASZANIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY ZE ZŁOŻA


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji.
 2. Kserokopia koncesji z późniejszymi zmianami.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Uwagi

Administratorem danych osobowych w sprawach związanych z wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w celu wygaszenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się udzielenie koncesji wynika z:

 • art. 49 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)
 • art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późn. zm.),
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • 10 zł – sprawa wszczęta na wniosek strony,
 • 0 zł – sprawa wszczęta z urzędu.

Opłatę należy uiścić:

 • w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ (ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa) lub
 • na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ.


Numer konta

Nr konta:
Dzielnica Praga Północ m. st. Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (022) 59 79 052
fax. (022) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 10639
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:27:00