Nazwa usługi

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ODSTĘPSTWO OD ZAKAZU POŁOWU RYB PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM


Odbiorca usługi

Uprawniony do rybactwa w danym obwodzie rybackim bądź podmiot dokonujący połowu na rzecz uprawnionego do rybactwa lub w ramach badań naukowych


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zezwolenie na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym wraz ze wskazaniem celu i uzasadnieniem, które powinno także określać wykaz wód oraz miejsc połowu ryb z podaniem sposobu i terminu połowu. W przypadku połowów innych niż badawcze, należy określić gatunki i ilości ryb będących celem połowu wraz ze sposobem postępowania z odłowionymi rybami.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Uwagi

Ze względu na czas potrzebny do wydania zezwolenia wskazane jest złożenie wniosku co najmniej 30 dni przed planowanym terminem połowów.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę w wysokości 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) należy uiścić:

 • w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ lub
 • na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ


Numer konta

Dzielnica Praga Północ m. st. Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 2. art. 1 i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 3. art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej Geologii i Łowiectwa
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
Adres: ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (022) 59-79-052
fax. (022) 59-79-051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 8590
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:26:00