Nazwa usługi

WYDAWANIE ŚWIADECTW STWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 


Odbiorca usługi

Osoby ubiegające się o wydanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Wymagane dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, który zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
 • wskazanie zakresu kwalifikacji, o jakie ubiega się wnioskodawca.

2. Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu.


Uwagi

Egzamin

Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Komisja Egzaminacyjna przeprowadza oddzielne egzaminy w następujących zakresach:

 • termicznego przekształcania odpadów,
 • składowania odpadów,
 • prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Egzamin, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, obejmuje znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a w szczególności:

 • zasad gospodarowania odpadami,
 • obowiązków posiadaczy odpadów,
 • procedur przyjmowania i badania odpadów w spalarniach i współspalarniach odpadów,
 • procedur przyjmowania odpadów, metod i sposobów eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów,
 • wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio dla termicznego przekształcania odpadów albo składowania odpadów,
 • zasad prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego zakresu w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań. Warunkiem uzyskania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami jest złożenie przez zainteresowanego egzaminu z wynikiem pozytywnym – co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.

W razie niemożności przystąpienia przez zainteresowanego do egzaminu w wyznaczonym terminie, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wyznacza, na wniosek zainteresowanego, nowy termin egzaminu.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, zainteresowany może ponownie wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu, który może być przeprowadzony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia pierwszego egzaminu.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

1. Za przeprowadzenie egzaminu:

 • opłata, ustalana zgodnie z art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), wynosi 34 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami:

 • opłata, ustalana zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26;
03-719 Warszawa
31 1020 1026 0000 1202 0130 5895
(w tytule wpłaty – opłata egzaminacyjna – odpady)
Opłatę wnosi się oddzielnie za każdy zakres egzaminu.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie. O terminie i miejscu egzaminu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powiadamia nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.


Sposób odwołania

Zgodnie z art. 167 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w razie uzyskania negatywnego wyniku egzaminu zainteresowany może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu, który może być przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia egzaminu, z którego uzyskał wynik negatywny.


Podstawa prawna

 1. Art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Adres: 03-718 Warszawa;
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
Wydział Gospodarki Odpadami
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 9479
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-28 10:13:00