Nazwa usługi

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ODSTĘPSTWO OD ZAKAZU PŁOSZENIA ZWIERZĄT ŁOWNYCH


Odbiorca usługi

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zawierający:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
 • cel wykonania czynności;
 • nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć te czynności;
 • określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;
 • wskazanie podmiotu, który wykona czynności.
 1.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 


Uwagi

Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych. Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych: 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł.

Opłata skarbowa za zmianę warunków zezwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.


Numer konta

Dzielnica Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. art. 9a Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;
 2. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) , art. 4 i art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 3. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej Geologii i Łowiectwa
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
Adres: ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
tel. (022) 59 79 052
fax. (022) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 11209
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-28 10:08:00