Nazwa usługi

KORZYSTANIE Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ ZA WYNAGRODZENIEM W CELU WYKONYWANIA DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE W JAKIM WYMAGANE JEST POZWOLENIE WODNOPRAWNE 


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o korzystanie z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej zawierający:
dane wnioskodawcy;

 • opis informacji geologicznej;
 • rodzaj i formę informacji geologicznej;
 • miejsce przechowania informacji geologicznej;
 • lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;|
 • informacje o stanie zagospodarowania ujęcia wód podziemnych, w tym informacje o posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych;
 • cel korzystania z informacji geologicznej;
 • zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej.

2. Do wniosku dołącza się:

 • wycenę informacji geologicznej wykonaną metodą zryczałtowanej wartości
 • aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany lub rejestru instytutów naukowych (dokumenty przedstawia się w postaci egzemplarzy oryginalnych bądź kopii uwierzytelnionych przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata, z oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia poświadczenia, a w przypadku dokumentów sporządzonych w językach obcych ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, przy czym za aktualny odpis uważa się dokument wydany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące);
 • załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;
 • kopie decyzji dotyczących posiadanego pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada pozwolenie.


Uwagi

Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje w formie umowy pisemnej, która określa treść i zakres korzystania z informacji geologicznej oraz wysokość opłaty za korzystanie z informacji.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Obliczenia zryczałtowanej wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, dokonuje się na podstawie liczby i głębokości otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

 • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
 • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.


Numer konta

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (numer rachunku podawany jest w umowie o korzystanie z dokumentacji geologicznej).


Termin załatwienia sprawy przez urząd

1 miesiąc


Sposób odwołania

brak


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (022) 59 79 052
fax. (022) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 9496
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-28 10:03:00