Nazwa usługi

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH UDZIELAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ZAKAŹNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH I/LUB ZAKAŹNYXH ODPADÓW WETERYNARYJNYCH


Odbiorca usługi

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność polegającą na zbieraniu zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.


Wymagane dokumenty

 1. Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych wydawane jest na wniosek, który powinien zawierać:
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów (zakaźnych medycznych i/lub weterynaryjnych) przewidzianych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów (okres nie dłuższy niż rok);
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów (wynikające z rozporządzeń wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. Nr 198, poz. 1318).
 1. Informacje nt. tytułu prawnego do terenu, na którym prowadzone jest zbieranie odpadów.
 2. Fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


Uwagi

Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest wydawane na czas określony nie dłuższy niż rok.

Zezwolenie jest wydawane, jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów jest konieczne. Wnioskujący w przedłożonym wniosku winien wskazać przesłanki, w tym względy bezpieczeństwa przemawiające za udzieleniem mu przedmiotowego zezwolenia.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

      Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych: 616 zł.
Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł.
Opłata skarbowa za zmianę warunków zezwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.


Numer konta

Dzielnica Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych).


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Adres: 03-718 Warszawa;
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5;
Wydział Gospodarki Odpadami
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 481
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 12913
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:24:00