Nazwa usługi

ZGODA NA ZAMKNIĘCIE SKŁADOWISKA ODPADÓW LUB JEGO WYDZIELONEJ CZĘŚCI


Odbiorca usługi

Zarządzający składowiskiem odpadów


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części powinien zawierać:
 • datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części,
 • określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem,
 • określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją,
 • termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną) wraz z numerem REGON i NIP, np. odpis KRS,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 3. Fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.


Uwagi

Marszałek Województwa Mazowieckiego wydaje decyzję udzielająca zgodę na zamkniecie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jeżeli określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, lub określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem lub tą rekultywacją wymaga zmiany instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany równocześnie z wnioskiem o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku:

 • Za wydanie decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części 500 zł,
 • Za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów 259 zł,
 • Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)  17 zł.


Numer konta

Dzielnica Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za udzielenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm).

 


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Adres: 03-718 Warszawa;
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5
Wydział Gospodarki Odpadami
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 11589
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 17:20:00