Nazwa usługi

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW


Odbiorca usługi

Prowadzący instalację, której eksploatacja powoduje roczną emisję powyżej 1,0 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000,0 Mg odpadów innych niż niebezpieczne wymieniony w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający: 
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b; 
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 
 • informację o tytule prawnym do instalacji; 
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 
 • ocenę stanu technicznego instalacji; 
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności; 
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; 
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji; 
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; 
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; 
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a; 
 • dla instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych dodatkowo informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (maksymalnie 10 lat). 

 Dodatkowo: 

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; 
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. 
 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 3. Kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w art. 184 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 5. Ewentualne upoważnienie ((wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. 


Uwagi

Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o odpadach we wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów można uwzględnić wymagania przewidziane dla wniosku na zbieranie lub/i przetwarzanie odpadów. 
Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części oraz występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

 


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Za pozwolenie na wytwarzanie odpadów:
2011 zł (lub 506 zł dla od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiebiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Za zbieranie lub/i przetwarzanie odpadów:
616 zł.

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej):
17 zł.

Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.


Numer konta

Dzielnica Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za pozwolenie na wytwarzanie odpadów)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) :

• do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

• do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.); 
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). 
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm).

 


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnych
Wydział Gospodarki Odpadami
Adres: 03-718 Warszawa;
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 10012
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 17:13:00