Nazwa usługi

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych


Odbiorca usługi

Prowadzący instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:

 1. nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
 2. adres zakładu, na terenie którego jest eksploatowana instalacja objęta systemem,
 3. informacje o tytule prawnym do instalacji,
 4. informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji,
 5. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem,
 6. określenie czasu, na jaki ma zostać wydane zezwolenie,
 7. liczbę uprawnień do emisji na czas do końca okresu rozliczeniowego w rozbiciu na poszczególne lata.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), z tym, że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. plan monitorowania wielkości emisji, sporządzony w formie pisemnej i w postaci elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych;
 4. kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji lub potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji w przypadku, gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane;
 5. kopię decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 963, z późn. zm.) dopuszczającej do eksploatacji urządzenie wchodzące w skład instalacji objętej takim dozorem;
 6. kopię informacji, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest ona przewidywana;
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Uwagi

Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568, z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione:
  a) organom administracji publicznej realizującym zadania z zakresu ochrony powietrza,
  b) organom odwoławczym,
  c) sądom administracyjnym;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie/zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
 


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, gotówką w kasie Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy:

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Wysokość opłaty skarbowej wynosi 82 zł.


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji udzielającej zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnprawnych
Wydział Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów
03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59-79-481
fax. (+22) 59-79-484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 11381
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 17:11:00