Nazwa usługi

USTANAWIANIE I ZNOSZENIE, W TRYBIE UCHWAŁ WYDAWANYCH PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, RYBACKICH OBRĘBÓW OCHRONNYCH


Odbiorca usługi

Użytkownicy obwodów rybackich


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek;
 2. Mapa z zaznaczeniem obszaru proponowanego do utworzenia obrębu ochronnego;
 3. Uzasadnienie utworzenia obrębu.


Uwagi

Obręby ochronne ustanawia się w ramach obwodu rybackiego:

 1. na terenie przepławek, budowli lub innych urządzeń umożliwiających przepływ ryb, łącznie z odcinkami cieków przylegających do nich, a także odcinkami cieków w odległości co najmniej 50 m powyżej i 50 m poniżej przepławek, budowli lub urządzeń,
 2. w miejscach corocznie powtarzającego się tarła lub rozwoju narybku,
 3. w miejscach gromadnego zimowania ryb,
 4. w miejscach gromadnego przepływu ryb, w jeziorach lub w ich częściach, na odcinkach kanałów, rzek i innych cieków oraz na terenie innych zbiorników wodnych lub ich częściach.

Postępowanie może być wszczynane z urzędu.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
      Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Brak


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Odpowiedź na wniosek udzielana jest nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania


Sposób odwołania

Skarga do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu organu, który ją podjął do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia zainteresowanego.


Podstawa prawna

 1. Art. 15 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z późn. zm.),
 2. § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz.1559, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej Geologii i Łowiectwa,
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
tel. (022) 59-79-052,
fax. (022) 59-79-051,
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 10574
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 17:02:00