Nazwa usługi

ZMIANA ZEZWOLENIA NA EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH


Odbiorca usługi

Prowadzący instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę zezwolenia.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Uwagi

Prowadzący instalację jest obowiązany do wystąpienia z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przypadku zmiany:

 1. w instalacji objętej systemem,
 2. planu monitorowania wielkości emisji,
 3. nazwy, pod którą prowadzący instalację prowadzi działalność,
 4. przepisów określających sposób monitorowania wielkości emisji.

Z wnioskiem o zmianę zezwolenia należy wystąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmian.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

      Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za zmianę zezwolenia, gotówką w kasie Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy:
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 41 zł.


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji zmieniającej zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Wydział Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów
03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
tel. (+22) 59-79-481,
fax. (+22) 59-79-484,
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 9567
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 16:52:00