Nazwa usługi

UDZIELANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Odbiorca usługi

Podmiot wnioskujący o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Załączniki:
 • operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z wymogami art. 132 ustawy – Prawo wodne;
 • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 1. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
 2. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
 3. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.


Uwagi

 1. Marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne dla przedsięwzięć będących w zakresie swoich kompetencji, a w szczególności na:
 1. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 3. przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
 4. piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
 5. piętrzenie wód podziemnych,
 6. korzystanie z wód do celów energetycznych,
 7. korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
 8. wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią,
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 10. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
 11. na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w zakresie:
  1. wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowania,
  2. gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  3. wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót,
 12. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami będących w kompetencji marszałka,
 13. wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
 14. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 15. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych,
 16. wykonywanie urządzeń wodnych związanych z przedsięwzięciami będącymi w kompetencji marszałka województwa;
 1. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 ustawy – Prawo wodne.
 2. Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na czas określony. Terminy obowiązywania poszczególnych pozwoleń wodnoprawnych ustalane są następująco:
 • pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat;
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat;
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata;
 • pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

 1. Pozwolenie wodnoprawne wygasa zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Opłata w wysokości 217,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 50 % stawki pobranej za wydanie pozwolenia w przypadku zmiany tego pozwolenia.

Opłatę należy uiścić:

 • na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ lub
 • w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ.


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).


Sposób odwołania

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą przy ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. art. 122-140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),
 2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
 3. art. 1 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz.783 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1988, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Wydział Pozwoleń Wodnoprawnych
03-718 Warszawa, Kłopotowskiego 5,
tel. 225979481,
fax 225979484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 10817
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 16:50:00