Nazwa usługi

Udzielanie pozwoleń zintegrowanych 


Odbiorca usługi

Prowadzący instalację, lub podejmujący realizację nowej instalacji, wymagającej pozwolenia zintegrowanego, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia, który powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby (nr faksu oraz e-mail),
2) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska,
3) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
4)  informację o tytule prawnym do instalacji,
5) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
6) ocenę stanu technicznego instalacji,
7) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
8) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
9)  blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
10) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
11) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
12) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
13) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
14) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
15) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
16) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
17) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji. Informacje, o których mowa powyżej powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów,
18) informacje, dotyczące:
• oddziaływania emisji na środowisko jako całość,
• istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
• prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu na tereny podlegające ochronie akustycznej, a także informacje o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami; prognozowane poziomy hałasu poza zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu dla następujących rodzajów terenów faktycznie zagospodarowanych:
a) pod zabudowę mieszkaniową,
b) pod szpitale i domy pomocy społecznej,
c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
d) na cele uzdrowiskowe,
e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
• jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego; w tym przypadku do wniosku, dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania; (obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, innych niż wymienione w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu);
• prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
• prognozowanej ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji (o ile wody powierzchniowe lub podziemne nie są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego),
• proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli wniosek nie dotyczy zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,
• spełniania przez instalację wymagań wynikających z Najlepszej Dostępnej Techniki,
• uzasadnienie dla prognozowanej wielkości emisji w przypadku, o których mowa w art. 204 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, wskazujące spełnienie określonych w tym przepis wymagań;
• opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,
• w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
a)  raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",
b)  opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
c)  propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek;
19. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
20. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
21. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej instalacji,
22. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
23. dodatkowo w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:
• czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
• określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
• opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (j.t., Dz. U. z 2017 r., poz. 1056,z późn. zm.),
• określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
• aktualny stan jakości powietrza,
• określenie warunków meteorologicznych,
• wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
• wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia. Informacje powyższe powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
• w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, informacje o:
a) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
b) numerze REGON prowadzącego instalację;
c) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
d) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;
e) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
f) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
g) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
h) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

24. Oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania o których mowa w art. 184 ust. 2d Ustawy Prawo ochrony środowiska. 
25. wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
• wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
• określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
• wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
• opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
• wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych (istotna zmiana instalacji – to taka zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko) powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska tj.:
1)  stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
7) postęp naukowo-techniczny.
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
 Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego), jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
3) dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej,
4) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
5) zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
6) dla zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli były opracowane.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799),
4) mogą zostać udostępnione:
a) organom administracji publicznej realizującym zadania z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony gleby, ziemi i środowiska wodno-gruntowego oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
b) organom odwoławczym,
c) sądom administracyjnym;
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
8) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
9) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia
zintegrowanego i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

I. OPŁATA SKARBOWA
Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego powstaje obowiązek zapłaty Opłaty skarbowej od wydania pozwolenia, gotówką w kasie Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy:
Urząd Dzielnicy Praga Północ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
Nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
Wysokość opłaty skarbowej wynosi 2011 zł lub 506 zł
Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego wynosi 50 % stawki określonej dla wydania pozwolenia.
Opłata skarbowa od wydania pozwolenia zintegrowanego podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłaty opłaty skarbowej pozwolenie nie zostało wydane. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
II. OPŁATA SKARBOWA OD DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA:
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) wynosi 17 zł.
III. OPŁATA REJESTRACYJNA:
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia, nie może być jednak wyższa niż 12 000 zł. Dane niezbędne do obliczenia wysokości ww. opłaty zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. poz. 1183).
Opłatę rejestracyjną wnieść należy również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50% opłaty wymaganej przy wydaniu pozwolenia zintegrowanego.
Opłatę rejestracyjną należy wnieść na konto:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Nr konta: 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane w przypadku istotnej zmiany instalacji powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799);
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044);
5. Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.);
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.);
8. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017, poz. 668, z późn. zm.);
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).
 


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Pozwoleń i Opinii Środowiskowych
03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59-79-481,
fax. (+22) 59-79-484,
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 20394
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 15:14:00