Nazwa usługi

UDZIELANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA 


Odbiorca usługi

Prowadzący instalacje wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia, który powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby (nr faksu oraz e-mail),
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. informacje o tytule prawnym do instalacji,
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji,
 5. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
 6. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 7. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 z późn. zm.),
 8. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 9. aktualny stan jakości powietrza,
 10. określenie warunków meteorologicznych,
 11. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
 12. ocenę stanu technicznego instalacji,
 13. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 14. informacje o rodzaju prowadzonej działalności,
 15. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 16. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 17. informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacje,
 18. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia. Informacje powyższe powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
 19. wskazanie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów,
 20. informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 21. informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 22. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 23. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 24. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania maja być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie również proponowany termin zakończenia tych działań,
 25. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji. Informacje, o których mowa powyżej powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów,
 26. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 27. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 28. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej instalacji,
 29. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

 

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych (istotna zmiana instalacji - to taka zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko) powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska tj.:

 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego), jeżeli prowadzący instalacje nie jest osoba fizyczna,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. 


Uwagi

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia.

Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

 

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 1. od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzona działalnością gospodarcza w wysokości 2011 zł;
 2. od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w wysokości 506 zł.;
 3. od pozostałych pozwoleń w wysokości 506 zł. 


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1232, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.). 


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

Wydział Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów

03-718 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5

tel. (+22) 59-79-481,

fax. (+22) 59-79-484,

e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 10625
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 15:10:00