Nazwa usługi

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i osoby prawne. 


Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 


Uwagi

Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie nie jest wymagany w przypadku informacji niewymagającej wyszukiwania oraz w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897) lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć
w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Formularz ePuap

• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 


Opłaty

Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, pobierane są opłaty w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415, z późn. zm.) w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Opłaty w wysokości ustalonej przez organ należy uiścić przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub osobiście w kasie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie (piętro II, pok. 226 w godz. 12.00 – 15.00).


Numer konta

PKO BP S.A. IX O/Warszawa 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.) organ administracji udostępnia informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W art. 14 ust. 2 cytowanej ustawy dopuszcza się przedłużenie terminu udostępnienia informacji do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.


Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej udzielenia informacji przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415, z późn. zm.).


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 27983
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 15:07:00