Nazwa usługi

Stwierdzanie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII


Odbiorca usługi

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi (z wyjątkiem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej), a także kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji zawierający:
 • imię i nazwisko kandydata;
 • numer PESEL – jeżeli kandydat posiada;
 • numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata;
 • adres zamieszkania kandydata;
 • kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat;
 • wykształcenie kandydata;
 • opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.
 1. Odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji;
 2. Dowody odbycia praktyki, w szczególności świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, opinię o przebiegu pracy zawodowej. 


Uwagi

Administratorem danych osobowych w sprawach związanych ze stwierdzaniem posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kategorii XIII jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w ramach postępowania administracyjnego związanego ze stwierdzaniem posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kategorii XIII.
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o stwierdzanie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kategorii XIII wynika z art. 61 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Opłata egzaminacyjna w wysokości 278,18 zł (obowiązująca w 2017 r.) płatna po otrzymaniu informacji o dopuszczeniu do egzaminu oraz opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje 33,40 zł (obowiązująca w 2017 r.) płatna po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.


Numer konta

W/w opłaty należy wnieść na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

94 1020 1097 0000 7502 0134 2765


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Egzaminy przeprowadzane są w zależności od ilości złożonych wniosków – co najmniej raz w roku. Informacja o terminie egzaminu zamieszczona zostanie na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji odmawiającej dopuszczenia do egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. poz. 425).


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

Wydział Geologii

03-718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5

tel. (022) 59 79 052

fax. (022) 59 79 051

e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 10768
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 14:55:00