Nazwa usługi

Przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska


Odbiorca usługi

Przedsiębiorca, który wykorzystuje substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbest i PCB) oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. 


Wymagane dokumenty

Przedsiębiorcy (w tym jednostki samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną):
1. „Informacja o wyrobach zawierających azbest”, przygotowana według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
2. „Informacja o wykorzystywanych PCB dla przedsiębiorców”, przygotowana według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860).

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dotyczy substancji wykorzystywanych przez osoby fizyczne):
1. Bezpośrednio wprowadza informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej administrowanej przez Ministra Gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl;
2. Dział 2 i 3 „Informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska”, tj. „Informacje dotyczące PCB” i „Informacje dotyczące substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, innych niż azbest i PCB*”, przygotowane według wzoru zawartego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu przekładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz.1033, z późn. zm.).


Uwagi

1. Termin składania „Informacji o wyrobach zawierających azbest” - corocznie w terminie do dnia 31 stycznia;

2. Termin składania „Informacji o wykorzystywanych PCB dla przedsiębiorców” – jednorazowo; aktualizacja informacji po usunięciu PCB;

3. Termin wprowadzania danych do bazy azbestowej – do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy;

4. Termin składania działu 2 i 3 „Informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska”, tj. „Informacji dotyczących PCB” i „Informacji dotyczących substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, innych niż azbest i PCB*” - do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia. Forma elektroniczna na informatycznych nośnikach danych oraz forma pisemna.

5. Wykorzystywanie urządzeń i instalacji zawierających PCB w ilości większej niż 5 dm3 dopuszczalne było nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010r.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Informacje są wprowadzane przez marszałka województwa na bieżąco do rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie, tj. do Bazy Azbestowej („Rejestru wyrobów zawierających azbest”) lub do „Rejestru dotyczącego PCB”.


Sposób odwołania

brak


Podstawa prawna

 1. art. 162 ust. 3-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).
 2. § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przekładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz.1033).
 3. § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

Adres: 03-718 Warszawa; ul. ks. I. Kłopotowskiego 5

Wydział Gospodarki Odpadami

tel. (+22) 59 79 481

fax (+22) 59 79 484

e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 12629
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 14:48:00