Nazwa usługi

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW


Odbiorca usługi

Posiadacz odpadów prowadzący łącznie zbieranie i przetwarzanie odpadów w przypadkach określonych w art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów zawierający:
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
  oraz w zakresie przetwarzania:
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
 • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
 • informacje, o których mowa w art. 95 ust. 11 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów,
 • informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska,
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 


Uwagi

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) we wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów można uwzględnić wymagania przewidziane dla wniosku na przetwarzanie odpadów.

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydania zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione:
  a) organom odwoławczym,
  b) organom nadzorczym,
  c) sądom administracyjnym,
  d) organom ochrony środowiska;
  5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
  7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
  8) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  9) wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydania zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
 


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Za zbieranie i przetwarzanie odpadów: 616 zł


Numer konta

Dzielnica Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za zezwolenie na zbieranie odpadów)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).
Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1044).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

Adres: 03-718 Warszawa; ul. ks. I. Kłopotowskiego 5

Wydział Gospodarki Odpadami

tel. (+22) 59 79 481

fax (+22) 59 79 484

e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 92550
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 14:43:00