Nazwa usługi

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW


Odbiorca usługi

Posiadacz odpadów prowadzący łącznie zbieranie i przetwarzanie odpadów
w przypadkach określonych w art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach


Wymagane dokumenty

1.Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów zawierający: 

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; 
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; 
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

- oraz w zakresie przetwarzania: 

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; 
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 
 • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej; 
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów; 
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 
 • określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; 
 • informacje, o których mowa w art. 95 ust. 11 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów; 
 • informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska; 
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 


Uwagi

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) we wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów można uwzględnić wymagania przewidziane dla wniosku na przetwarzanie odpadów.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Za zbieranie i przetwarzanie odpadów: 616 zł


Numer konta

Dzielnica Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za zezwolenie na zbieranie odpadów)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); 
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm).

 


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

Adres: 03-718 Warszawa; ul. ks. I. Kłopotowskiego 5

Wydział Gospodarki Odpadami

tel. (+22) 59 79 481

fax (+22) 59 79 484

e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 14217
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 14:43:00