Nazwa usługi

PRZENOSZENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY ZE ZLOŻA NA RZECZ INNEGO PODMIOU


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy ubiegający się o przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, na swoją rzecz.


Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie koncesji powinien zawierać:

1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
opis: podać nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON;
opis: podać w/w numery,
załączniki: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, (w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)

3. numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany;
załączniki: kserokopia koncesji z jej z późniejszymi zmianami,

4. zgodę dotychczasowego przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu;

5. zgodę przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona, na wszystkie warunki wynikające z koncesji;

6. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z informacji geologicznej;
załączniki: decyzja udzielająca koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża, decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, umowa zawarta z Ministerstwem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;

7. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej, prawo użytkowania górniczego bądź przyrzeczenie uzyskania tych praw;
załączniki: odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowy notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia, wyciągi z odpowiednich rejestrów itp.,

8. wykazanie, że przedsiębiorca ubiegający się o przeniesienie koncesji, że jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności;
załączniki: zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu, itp.),

9. dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę;

10. dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Uwagi

Administratorem danych osobowych w sprawach związanych z przeniesieniem koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa


Dane będą przetwarzane w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w celu przeniesienia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się udzielenie koncesji wynika z:

 • art. 49 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)
 • art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późn. zm.),
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

opłata skarbowa: 10,00 zł

Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy (ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa), 


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r.  w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (022) 59 79 052
fax. (022) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 10258
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 14:38:00