Nazwa usługi

ROCZNE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Odbiorca usługi

wójt, burmistrz, prezydent miasta


Wymagane dokumenty

Sprawozdanie, które zawiera:

1. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne , odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

2. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
§ przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
§ nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie
ich zagospodarowania,

3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,

4. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem,

5. informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

6. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.

 

Sprawozdanie przedkłada się na formularzu, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). 


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
    Formularz ePUAP  
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
     


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 9r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. 


Podstawa prawna

  1. Art. 9q i 9r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Adres: 03-718 Warszawa;
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
Wydział Gospodarki Odpadami
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 31946
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 14:33:00