Nazwa usługi

PRZYJMOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ OPŁATY EKSPLOATWACYJNEJ ZA WYDOBYTĄ KOPALINĘ


Odbiorca usługi

Przedsiębiorca posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, dla której organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.


Wymagane dokumenty

 • informacja zawierająca dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym (półroczu), przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie oraz NFOŚiGW; jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy - w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej
 • kopie dowodów wpłat opłaty eksploatacyjnej wniesionej na rachunki NFOŚiGW i właściwej gminy (gmin). 


Uwagi

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna organ koncesyjny określa, w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Za przyjęcie informacji o ilości wydobytej kopaliny ze złoża nie pobiera się opłaty.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii

03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
tel. (22) 5979052,
fax (22) 5979051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 13016
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-04-17 15:36:00