Nazwa usługi

USTALANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, DO WYDANIA KTÓREGO ORGANEM WŁAŚCIWYM JEST MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA, A TAKŻE ZA SZKODY NIEZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POZWOLENIA


Odbiorca usługi

Osoba poszkodowana


Wymagane dokumenty

 1. wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania;
 2. zgłoszenie i opis szkody.


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania  i zgłoszenia oraz opisu szkody” jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, ze zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w związku z art. 186 ustawy Prawo wodne oraz art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Opłata w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Opłatę należy uiścić:

 • w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ lub
 • na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).


Sposób odwołania

Decyzja jest niezaskarżalna. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa; droga sądowa przysługuje również w przypadku niewydania decyzji przez organ w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Podstawa prawna

 1. art. 186 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121,ze zm.).,
 2. art. 63 § 2 i art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 3. art. 1 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz.1827 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Wydział Pozwoleń Wodnoprawnych

ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel.: 22 5979481,
fax 22 5979484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 14652
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 16:55:00