Nazwa usługi

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Województwa Mazowieckiego


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie oświadczenia zezwalającego na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Województwa Mazowieckiego


Uwagi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu wydania oświadczenia zezwalającego na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 246 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, 933, 1132 oraz z 2018 r., poz. 398, 650) w związku z art. 31 ust. 1 i art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r., poz. 1007, 624 oraz z 2018 r., poz. 106, 431);
 4. zostaną udostępnione Kancelarii Notarialnej, w której podpisane zostanie oświadczenie zezwalające na wykreślenie w Księdze Wieczystej hipoteki zapisanej na rzecz Województwa Mazowieckiego;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  – na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.


Miejsce składania

osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;

 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl) lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Opłata notarialna za poświadczenie podpisów przedstawicieli Województwa Mazowieckiego na oświadczeniu zezwalającym na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Województwa Mazowieckiego.


Numer konta

Nr konta bankowego Kancelarii Notarialnej, wskazany każdorazowo w piśmie skierowanym do wnioskodawcy.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od daty uiszczenia opłaty na rzecz Kancelarii Notarialnej, w której podpisane zostanie oświadczenie zezwalające na wykreślenie w Księdze Wieczystej hipoteki zapisanej na rzecz Województwa Mazowieckiego


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

Art. 246 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, 933, 1132 oraz z 2018 r., poz. 398, 650) w związku z art. 31 ust. 1 i art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r., poz. 1007, 624 oraz z 2018 r., poz. 106, 431)


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
(22) 59 79 877, (22) 59 79 875, (22) 59 79 824, (22) 59 79 801 fax. (22) 59 79 802
e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 8433
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2018-07-24 12:11:00