Nazwa usługi

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE OBJĘTE CAŁOROCZNĄ OCHRONĄ NA OBSZARACH OBWODÓW ŁOWIECKICH POLNYCH I NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD OBWODOW ŁOWIECKICH ORAZ SZKODY WYRZĄDZONE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH PRZEZ JELENIE, DANIELE, SARNY I DZIKI NA OBSZARACH NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD OBWODÓW ŁOWIECKICH


Odbiorca usługi

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.


Wymagane dokumenty

1. wniosek o odszkodowanie w formie pisemnej, do którego powinny zostać dołączone załączniki:

 • wypis z rejestru gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia składania wniosku),
 • akt notarialny, umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający formę prawną władania,
 • szkic sytuacyjny uprawy z oznaczeniem miejsca wystąpienia szkody,
 • oświadczenia od ewentualnych współwłaścicieli dot. rezygnacji z dochodzenia odszkodowania z tytułu danej szkody na rzecz wnioskodawcy,
 • ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

 


Uwagi

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia zgłoszonej szkody łowieckiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033);
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. podmiotom zewnętrznym realizującym usługę polegającą na oszacowaniu szkód łowieckich;
  b. organom administracji publicznej przyznającym dotacje z budżetu państwa na odszkodowania;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  Szkoda musi być zgłoszona w formie pisemnej, w ciągu 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania, z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.
W celu bezzwłocznego ustalenia terminu dokonania oględzin szkody, wskazane jest aby wniosek zawierał numer telefonu umożliwiający kontakt z osobą poszkodowaną lub jej pełnomocnikiem.
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) szkody zgłasza się w formie pisemnej.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rozpatrywania wniosku o odszkodowanie za szkodę łowiecką.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

   


Opłaty

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić:
• w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ lub
• na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ

 


Numer konta

Dzielnica Praga Północ m. st. Warszawy ul. Kłopotowskiego 15
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo)

 

 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wstępne oraz ostateczne szacowanie szkody jest przeprowadzane zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).
Wypłata odszkodowania uzależniona jest od terminu wpłynięcia środków finansowych na pokrycie należnego odszkodowania na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pochodzących ze środków Skarbu Państwa.


Sposób odwołania

Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.


Podstawa prawna

 1. Art. 50 ust. 1, ust. 1b, ust 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych,
 3. Art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 4 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
   


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
tel. (22) 5979052,
fax (22) 5979051
email: polityka.ekologiczna@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 146302
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 14:28:00