Nazwa usługi

WPIS DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


Odbiorca usługi

Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli


Wymagane dokumenty

1. wniosek o wpis do ewidencji;

2. karta identyfikacyjna niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli;

3. projekt aktu założycielskiego;

4. projekt statutu;

5. dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierające dane dotyczące:

a) kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia;

b) warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia. 


Uwagi

Wniosek o wpis do ewidencji w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową winien w szczególności zawierać – jej imię(imiona), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonuje wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz z urzędu doręcza osobie prawnej lub osobie fizycznej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Kopię zaświadczenia przekazuje Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

ODMOWA WPISU DO EWIDENCJI:

Samorząd Województwa Mazowieckiego odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • wniosek o wpis nie zawiera wymaganych dokumentów lub danych i mimo wezwania nie został uzupełniony;
 • statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony;
 • nie zostały zapewnione warunki umożliwiające realizację zadań statutowych.


Sposób odwołania

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.


Sprawę prowadzi

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Edukacji
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 427
fax: (22) 59 79 408
e-mail: edukacja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 22099
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 13:18:00