Nazwa usługi

WPIS DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


Odbiorca usługi

Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli


Wymagane dokumenty

1. wniosek o wpis do ewidencji;
2. karta identyfikacyjna niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli;
3. akt założycielski;
4. statut;
5. dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierające dane dotyczące:
a) kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia;
b) warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia
 


Uwagi

Wniosek o wpis do ewidencji w przypadku osoby fizycznej powinien w szczególności zawierać – jej imię(imiona), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (22)5979663 e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, w celu realizacji przedmiotowego wniosku na podstawie art. 183 ust. 1, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w związku z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 4. będą udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty i Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej na podstawie § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w związku z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania w przypadkach i na zasadach określonych w RODO;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest  Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych zostanie wydana decyzja odmawiająca wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap 
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonuje wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz z urzędu doręcza osobie prawnej lub osobie fizycznej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Kopię zaświadczenia przekazuje Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.


ODMOWA WPISU DO EWIDENCJI:
Samorząd Województwa Mazowieckiego odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:
• wniosek o wpis nie zawiera wymaganych dokumentów lub danych i mimo wezwania nie został uzupełniony;
• statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony;
• nie zostały zapewnione warunki umożliwiające realizację zadań statutowych.

 


Sposób odwołania

Sposób odwołania
Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.


Sprawę prowadzi

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Edukacji
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 427
fax: (22) 59 79 408
e-mail: edukacja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 59806
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 13:18:00