Nazwa usługi

NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Odbiorca usługi

Osoby ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;
 2. Dokumentacja określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 3. Oświadczenie - wymagane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (22)5979663 e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, w celu realizacji przedmiotowego wniosku na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 4. będą udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania w przypadkach i na zasadach określonych w RODO;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych, wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego pozostanie bez rozpoznania.
 


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.


Sposób odwołania

Od decyzji nadania lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Art. 9 b ust.4 pkt 2 i ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


Sprawę prowadzi

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Edukacji
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel.: (22) 59 79 420
fax: (22) 59 79 408
e-mail: edukacja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 22210
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 13:16:00