Nazwa usługi

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych


Odbiorca usługi

Podmioty działające na podstawie art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty

  • zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
  • zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

     


Uwagi

Zawiadomienie składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego:

  • opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579),
  • opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3, pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Klienci WODGiK” jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
Obowiązek podania danych wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 1183), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 08), ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Formularz ePUAP

  • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Opłaty

brak opłat


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.


Sposób odwołania

nie dotyczy


Podstawa prawna

Art. 11, art. 12a, art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 924).


Sprawę prowadzi

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pok. 102A
tel. (22) 432 45 00, fax. (22) 432 45 01

e-mail: geodezja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap - usługa centralna udostępniona przez MAiC


Licznik wyświetleń: 7430
Autor: Olga Klimaszewska
Data publikacji: 2016-04-05 10:29:00