Nazwa usługi

Zgłaszanie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych


Odbiorca usługi

Podmioty działające na podstawie art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
 


Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zawierające: dane identyfikujące wykonawcę oraz kierownika zgłaszanych prac, cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac, dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami, przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac oraz listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac.


Uwagi

Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego:

  • opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579),
  • opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3, pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Klienci WODGiK” jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
Obowiązek podania danych wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 1183), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 08), ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

      Formularz ePuap

  • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W terminie 10 dni roboczych organ uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. Organ możne uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu..


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

Art. 11, art. 12, art. 40a ust. 2 pkt 3, 40c, 48, 48a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. poz. 924).
 


Sprawę prowadzi

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pok. 102A
tel. (22) 432 45 00, fax. (22) 432 45 01

e-mail: geodezja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 7305
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:22:00