Nazwa usługi

Udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z uprawnieniami do przetwarzania udostępnionych materiałów zasobu (licencja).


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej.


Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Uwagi

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego:

  • opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579),
  • opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3, pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570),
  • opatrzonego identyfikatorem umożliwiającym weryfikację wnioskodawcy w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Klienci WODGiK” jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101). Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
Obowiązek podania danych wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 1183), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

      Formularz ePuap

  • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Opłaty

Opłatę za udostępnianie materiałów zasobu, która jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów oblicza się na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101).


Numer konta

PKO BP S.A.

62 1020 1026 0000 1502 0240 8177


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania zamówienia lub ze względu na stopień skomplikowania sprawy - dwóch miesięcy


Sposób odwołania

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty, Marszałek Województwa wydaje decyzję administracyjną, od której stronie służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.


Podstawa prawna

Art. 40 ust. 3, art. 40a, 40c, 40d, 40e, 40f, 48, 48a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 1183), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.).
 


Sprawę prowadzi

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pok. 102A
tel. (22) 432 45 00, fax. (22) 432 45 01

e-mail: geodezja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 7435
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:18:00