Nazwa usługi

Wydawanie dokumentów na podstawie dokumentacji zlikwidowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, których działalność ustała i nie mających sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio Marszałek Województwa Mazowieckiego bądź Zarząd Województwa lub Sejmik Województwa Mazowieckiego


Odbiorca usługi

Byli pracownicy zlikwidowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz inni uprawnieni wnioskodawcy.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dokumentów zgodnie z zamieszczonym wzorem.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między wnioskodawcą a Urzędem należy podać nr faksu oraz e-mail. 


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • osobiście w Filii Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Bolesława Chrobrego 29 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).
     


Opłaty

Wolne od opłat.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

  • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
  • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
  • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Nie występuje.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Filia Archiwum Zakładowego, Warszawa, ul. B. Chrobrego 29
tel./fax (22) 863 42 29
tel./fax (22) 632 66 07
e-mail: archiwum.filia@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 16786
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:05:00