Nazwa usługi

Przyznanie prawa do zasiłku osobom bezrobotnym na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Odbiorca usługi

Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy za granicą w krajach UE/EOG
i Szwajcarii.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku osobom bezrobotnym na zasadach określonych przepisami
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zamieszczony na stronie: wupwarszawa.praca.gov.pl).

2. Wraz z wnioskiem należy:

2.1. Dołączyć oryginał do wglądu dokumentu PD U1 (wydany osobie bezrobotnej przez instytucje właściwe krajów UE/EOG i Szwajcarii);

2.2. W przypadku braku dokumentu PD U1 należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie/ubezpieczenie lub pracę na własny rachunek w krajach UE/EOG i Szwajcarii celem wystąpienia za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie do właściwej instytucji zagranicznej o wydanie stosownego dokumentu;

2.3. Dołączyć  „Oświadczenie o miejscu zamieszkania podczas pracy za granicą” - w przypadku ostatniego zatrudnienia/ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek w krajach UE/EOG i Szwajcarii”-  Załącznik nr 1 do wniosku.

3. Zatrudnienie/ubezpieczenie lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przebyte
w Polsce będzie rozpatrzone na podstawie danych przedłożonych podczas rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i zawartych w aplikacji centralnej udostępnionej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Uwagi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie obsługuje osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne
w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy wup@wup.mazowsze.pl,, telefonicznie pod numerem 22 578 44 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować na adres e-mailowy iod@wup.mazowsze.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) ( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej RODO w związku z:
  - art. 8 ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149),
  - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. 2014, poz. 1189  z późn. zm.),
  - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U z 2012 r. poz.1299),
  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) ( Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.),
  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  a) będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych państw UE/EOG i Szwajcarii oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym dotyczących ustalania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, prowadzenia korespondencji w ww. zakresie oraz w celach archiwalnych
  b) mogą zostać udostępnione:
  • Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • powiatowym urzędom pracy,
  • wojewódzkim urzędom pracy,
  • instytucjom właściwym krajów UE/EOG i Szwajcarii, w których Pan/Pani posiada okresy zatrudnienia/ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek;
  • sądom;
  c) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
Niepodanie danych jest brakiem formalnym i uniemożliwi wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.


Miejsce składania

- osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
- za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii.

Kancelarie WUP i Filii przyjmują ww. wnioski i dokumenty, ale nie dokonują ich weryfikacji.
Weryfikacji wniosków i dokumentów dokonuje wydział merytoryczny tj. Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej i oryginały odsyła do osoby składającej wniosek.

Osoby zainteresowane osobistym przedłożeniem oryginałów dokumentów do wglądu
zobowiązane są do zgłoszenia się z wnioskiem i wymaganymi dokumentami do wydziału merytorycznego WUP/Filii tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Oryginały dokumentów po weryfikacji są wówczas bezpośrednio zwracane osobie składającej.
Celem weryfikacji dokumenty należy składać w godz. 8.00 – 15.00.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w wymienionych niżej powiatach, ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych
z zaliczeniem okresów pracy za granicą w krajach UE/ EOG i Szwajcarii składają wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój
nr 14, parter – kancelaria Urzędu
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Ciołka 10 a, pokoje 305 i 308, III piętro – wydział merytoryczny
tel. 22 532 22 22
      22 532 22 25
      22 532 22 07
      22 532 22 05
fax.22 532 22 05
powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, pokój nr 20,
II piętro - kancelaria Filii
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 01, parter - wydział merytoryczny
tel. 23 673 07 34
fax. 23 673 07 32
powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce ul. Poznańska 17, 07-400 Ostrołęka, pokój nr 27,
 I piętro – kancelaria Filii
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 4, parter - wydział merytoryczny
tel. 29 760 30 70
fax. 29 760 52 48
powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, ul. Kolegialna 19,  09-402 Płock, pokój nr 108, I piętro – kancelaria Filii
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 13, 14, parter - wydział merytoryczny
tel. 24 264 03 75/76 wew. 229 lub 240
fax. 24 263 03 75/76
powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock

- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, ul. Mokra 2, 26-600 Radom, pokój nr 205, I piętro – kancelaria Filii
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 112, 113, parter - wydział merytoryczny
tel. 48 368 97 24/25
fax. 48 368 97 01
powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce, pokój nr 204, II piętro – kancelaria Filii
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 211, II piętro - wydział merytoryczny
tel. 25 644 61 23 wew. 311
fax. 25 644 79 18
powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Opłaty

brak 


Numer konta

nie dotyczy 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawie przyznania prawa do zasiłku, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.).


Sposób odwołania

Zgodnie z art. 129 § Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                     i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.) od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wniesione za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję, tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia niniejszej decyzji - odwołanie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1275, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r., poz. 1189).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U z 2012 r. poz.1299),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).


Sprawę prowadzi

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie
Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
pokój 305, piętro III
tel. (22) 532 22 05/07
fax. 22 532 22 05
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
piętro III pokój 308
tel. (22) 532 22 22/25
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
wupwarszawa.praca.gov.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 01 (parter)
tel. (23) 673 07 34
fax. (23) 673 07 32
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 4 (parter)
tel. (29) 760 30 70
fax. (29) 760 52 48
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku
09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 13/14 (parter)
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu
26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 112/113 (parter)
tel. (48) 368 97 24/25
fax. (48) 368 97 01
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. (25) 644 61 23 wew. 311
fax. (25) 632 79 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 13633
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:54:00