Nazwa usługi

Przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego


Odbiorca usługi

Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy za granicą w krajach UE/ EOG oraz Szwajcarii.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (<a href="http://wupwarszawa.praca.gov.pl">www.wupwarszawa.praca.gov.pl</a>).

2.1. Wraz z Wnioskiem należy przedstawić do wglądu oryginały dokumentów:
2.1.1. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie/ubezpieczenie za granicą:
a. Dokument PD U1 (wydany osobie bezrobotnej przez instytucje właściwe krajów UE/EOG lub Szwajcarii);
b. W przypadku braku dokumentu PD U1 należy złożyć kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie/ubezpieczenie w powyższych krajach celem wystąpienia za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie do właściwej instytucji zagranicznej o wydanie stosownego dokumentu.
2.1.2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie/ubezpieczenie w Polsce w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy :
a. Świadectwa pracy, w przypadku pracy w niepełnym wymiarze etatu zaświadczenia od pracodawców lub z ZUS o wysokości wynagrodzenia miesięcznego, będącego podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
b. W przypadku wykonywania pracy w ramach umów zlecenia zaświadczenia od pracodawców lub z ZUS o wykonaniu umów wraz z podaną wysokością wynagrodzenia miesięcznego, będącego podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
c. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenia z ZUS o podstawie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dokumenty potwierdzające okresy prowadzenia działalności gospodarczej.
d. Dokumenty poświadczające okresy innej pracy zarobkowej lub ubezpieczenia zaliczane przy przyznawaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych np.: pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, odbywania służby wojskowej.

2.2. Do Wniosku należy dołączyć:
2.2.1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania podczas pracy za granicą - w przypadku ostatniego zatrudnienia/ubezpieczenia w krajach UE/EOG i Szwajcarii stanowiące Załącznik nr 1 do Wniosku
2.2.2. Pouczenie (dla osoby składającej Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych) stanowiące Załącznik nr 2 do Wniosku.


Uwagi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie obsługuje osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii;

Osoby bezrobotne zarejestrowane w wymienionych niżej powiatach, ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych
z zaliczeniem okresów pracy za granicą w krajach UE/ EOG oraz Szwajcarii składają wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14 (parter)

powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 20 (II piętro)

powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 27 (I piętro)

powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 108 (I piętro)

powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miast Płock

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 205 (I piętro)

powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 204 (II piętro)

powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Opłaty

brak 


Numer konta

nie dotyczy 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawie przyznania prawa do zasiłku, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).


Sposób odwołania

Zgodnie z art. 129 § Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wniesione za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję, tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia niniejszej decyzji - odwołanie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1189).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).


Sprawę prowadzi

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie
Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES

01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
www.wupwarszawa.praca.gov.pl
piętro III pokój 305
tel. (22) 532 22 05/07
fax. (22) 532 22 05
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
piętro III pokój 308
tel. (22) 532 22 22/25
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 26 (II piętro)
tel. (23) 673 07 41/39
fax. (23) 673 07 32
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl 
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 1 (parter)
tel. (29) 760 30 70, 29 760 40 15
fax. (29) 760 52 48
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl 
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku
09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 13/14 (parter)
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl 
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu
26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 112/113 (parter)
tel. (48) 368 97 24/32
fax. (48) 368 97 01
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl 
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. (25) 644 61 23 wew. 311/313
fax. (25) 632 79 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl

 


Licznik wyświetleń: 5348
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:54:00